Name:ZohandSweks
Email:chomage{at}viagrasld.com
HomePage:https://viagranfl.com
Where are
you from:
Rajkot
Comments:viagra 10 mg 4 tablet password viagra coupon free trial instant messaging <a href="https://viagranfl.com/#">viagra for men </a> - viagera https://viagranfl.com/# - nizagara 100 mg vs viagra viagra uk prices
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
November 28, 2020 09:32:27 (GMT Time)Name:contractorDaf
Email:contractor{at}labedroom.com
HomePage:https://grandeurhillsgroup.com/
Where are
you from:
Jalapa
Comments:General specialist manhattan The task of General construction New York is to transmit to the client the whole entire facility overall, and also not such as separately conducted work. Of specific significance is actually the task of the standard specialist during the big building of apartment of non commercial type, commercial complexes, commercial establishments. <b><a href=https://grandeurhillsgroup.com/>top general contractors in nyc</a>;</b> <u>Industrial structures.</u> Today, the checklist of building and construction services consists of various company interior decoration. An entrepreneur and also a client can easily spend a ton of time-solving on all company concerns. A more logical service is to entrust this role to General construction NY.
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
November 24, 2020 20:13:46 (GMT Time)Name:tratorstoow
Email:minoru7383{at}mix-mail.online
HomePage:https://td-l-market.ru/shop/product/val-rabochij-at-120
Where are
you from:
Murom
Comments:<a href=https://td-l-market.ru/shop/folder/kommunalnyye-otvaly>Ïîãðóç÷èê íà ìèíèòðàêòîð ïî íèçêèì öåíàì</a> или <a href=https://td-l-market.ru/shop/product/navesnoy-pogruzchik-na-traktor-agromash-85tk>òðàêòîð âòç-30ñø-ñï</a> https://td-l-market.ru/shop/product/kardan-dlya-kosilki-1800-mm
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
November 13, 2020 15:53:00 (GMT Time)Name:Irina
Email:southlife00{at}mail.ru
HomePage:https://south.life
Where are
you from:
Ligatne
Comments: <a href=https://south.life/dosug-i-turizm/71-dostoprimechatelnosti-kryma-zoopark-skazka.html>Çîîïàðê ñêàçêà</a>
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
November 6, 2020 16:10:17 (GMT Time)Name:Alianawal
Email:alenkiss83{at}musicfilesarea.com
HomePage:https://hqd.wiki
Where are
you from:
Comments:êàðòðèäæè health e-cigarette âàíèëü <a href=https://hqd.wiki/kak-otlichit-hqd-poddelku-ot-originala/>êàê îòëè÷èòü íàñòîÿùèé hqd îò ïîääåëêè</a> ------ ýëåêòðîííàÿ ñèãàðåòà âðåäíà ëè äëÿ çäîðîâüÿ <a href=https://hqd.wiki/kak-otlichit-hqd-poddelku-ot-originala/>êàê îòëè÷èòü íåîðèãèíàëüíûé ýéêüþäè</a>
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
October 30, 2020 18:33:51 (GMT Time)Name:Zobertnep
Email:vecliepajas{at}ciagorilla.com
HomePage:https://cashadvanceshark.com
Where are
you from:
Hagatna
Comments:va loans png small personal loans for poor credit <a href="https://cashadvanceshark.com/#">cash advance payday loans </a> - direct lender installment loans https://cashadvanceshark.com/# - www my cash advance com gentle breeze loans
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
October 20, 2020 15:37:53 (GMT Time)Name:mrpenstoow
Email:jerrall5664{at}mix-mail.online
HomePage:https://www.penna.ru/catalog/ballpoint/Waterman/Exception/
Where are
you from:
Teberda
Comments:<a href=https://www.penna.ru/catalog/fountain-pen/Lamy/Aion/>carandache office infinite</a> или <a href=https://www.penna.ru/catalog/Parker/Duofold/PR20F-RED1C/>ëàìè ðó÷êè îôèöèàëüíûé ñàéò</a> https://www.penna.ru/catalog/rollerball/Waterman/Charleston/
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
October 20, 2020 02:37:07 (GMT Time)Name:Zobertnep
Email:strongafter{at}ciagorilla.com
HomePage:https://cashadvanceshark.com
Where are
you from:
Hagatna
Comments:moneysavingexpert.com/loans/cheap-personal-loans are va loans stricter or more strict <a href="https://cashadvanceshark.com/#">cash advance payday loans near me </a> - installment loans similar to elastic https://cashadvanceshark.com/# - approved cash advance suntrust loans
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
October 19, 2020 09:50:18 (GMT Time)Name:Jerezyhap
Email:creyendo{at}viagenusa.com
HomePage:https://originpaydayloans.com
Where are
you from:
Suva
Comments:student loans best rates loans guaranteed by real estate <a href="https://originpaydayloans.com/#">what are payday loans </a> - is interest from defaulted student loans tax deductible https://originpaydayloans.com/# - online payday loans instant approval ways to modify bank loans
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
October 16, 2020 23:54:10 (GMT Time)Name:Irina
Email:southlife00{at}mail.ru
HomePage:https://south.life
Where are
you from:
Ligatne
Comments: <a href=https://south.life/dosug-i-turizm/11-interesnye-mesta-v-novorossiyske.html>Íîâîðîññèéñê ÷òî ïîñìîòðåòü</a>
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
October 15, 2020 03:42:02 (GMT Time)Name:ZrankIceda
Email:succession{at}levtr20mg.com
HomePage:https://levtr20mg.com
Where are
you from:
Hohenems
Comments:do you get a better result with 20mg of levitra then 10mg levitra uk supply <a href="https://levtr20mg.com/#">vardenafil 20 mg </a> - levitra over counter quebec https://levtr20mg.com/# - levitra coupon levitra effects on women
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
October 15, 2020 00:12:47 (GMT Time)Name:ZrankIceda
Email:meantto{at}levtr20mg.com
HomePage:https://levtr20mg.com
Where are
you from:
Hohenems
Comments:reasons for ed levitra super active 20mg pills <a href="https://levtr20mg.com/#">buy levitra online </a> - levitra levitra https://levtr20mg.com/# - levitra coupon groups levitra uk generic
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
October 14, 2020 04:45:21 (GMT Time)Name:RickeyErunk
Email:no-reply{at}apistudio.ru
HomePage:https://apistudio.ru
Where are
you from:
Stung Treng
Comments:Íàøà êîìïàíèÿ çàíèìàåòñÿ ðàññêðóòêîé ïðîäâèæåíèå ñàéòà áóðæóíåò ñîâåðøåííî íå äîðîãî.  ñëó÷àå, åñëè ó âàñ ñóùåñòâóåò ñâîé áèçíåñ, òîãäà ðàíî èëè ïîçäíî âû ëè÷íî îñîçíàåòå, ÷òî áåç îïòèìèçàöèÿ &#
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
October 7, 2020 08:38:30 (GMT Time)Name:FazesDof
Email:bedende{at}viagenpwr.com
HomePage:https://viagenpwr.com
Where are
you from:
Plovdiv
Comments:viagra addiction cheap viagra online <a href="https://viagenpwr.com/#">generic for viagra </a> - supermarket prescription viagra prices in uk https://viagenpwr.com/# - naked security women viagra prostate and viagra
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
October 4, 2020 23:55:40 (GMT Time)Name:FazesDof
Email:budouci{at}viagenpwr.com
HomePage:https://viagenpwr.com
Where are
you from:
Plovdiv
Comments:viagra headache where to buy viagra in riyadh <a href="https://viagenpwr.com/#">viagra side effects </a> - viagra original https://viagenpwr.com/# - where to buy viagra over the counter viagra 10mg total posts
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
October 4, 2020 13:04:10 (GMT Time)Name:ZedricRed
Email:resourcessex{at}viapowerhq.com
HomePage:https://viapowerhq.com
Where are
you from:
Shekhupura
Comments:viagra 5mg dosage register viagra for daily use prices valid css <a href="https://viapowerhq.com/#">viagra for sale on amazon </a> - viagra pillspharm topics https://viapowerhq.com/# - viagra for sale on craigslist viagra 10mg
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
October 2, 2020 20:16:25 (GMT Time)Name:Ramcet
Email:klimesthe{at}cbd-8.com
HomePage:https://cialis4walmart.com
Where are
you from:
Boston
Comments:tablets http://cialis4walmart.com - demadex guares <a href="http://cialis4walmart.com">actigall</a> kaitiga
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
September 29, 2020 12:44:04 (GMT Time)Name:Cindymog
Email:alex{at}springcleaning.pro
HomePage:https://springcleaning.pro
Where are
you from:
puerto galera
Comments: Springtime cleaning is actually certainly not only commonplace to get rid of dust as well as filth. But we need to carry out an audit of winter season clothes. Coming from unneeded factors to get rid of, you require to well-maintained and calculate the storage space. Throw away the rubbish and also give your own self one more promise not to spare excessive junk. Tidy the walls and also roofs, clean the home windows, allow the springtime into your house, drive off the inactivity. Cleansing in New York City - is actually the stipulation of concentrated services for spring cleaning of facilities as well as neighboring locations, as well as preserving sanitation. The mix of top notch work and budget friendly costs is actually a unique feature that identifies our cleaning company in the NJ cleaning services market. Our motto: " The most ideal premium - affordable!" and also you can be certain of that! In our company, in
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
September 29, 2020 02:03:32 (GMT Time)Name:Williamvok
Email:webzapcha{at}labedroom.com
HomePage:https://autocomponent63.ru/
Where are
you from:
Kaohsiung Municipality
Comments:Ôèðìà äîñòàâèò ëþáóþ çàïàñíàÿ ÷àñòü âçæàòûé ñðîê ïðÿìî âàì äîì àâòîçàï÷àñòåé - <a href=https://autocomponent63.ru/>ñàéòû àâòîçàï÷àñòåé äëÿ èíîìàðîê èíòåðíåò ìàãàçèí</a>. Êðîìå æåëàíèÿ ïðåäîñòàâèòü îáøèðíûé íàáîð àâòî àê&
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
September 24, 2020 13:02:45 (GMT Time)Name:Zeftromo
Email:lamune{at}loansnix.com
HomePage:https://loansqaz.com
Where are
you from:
Stung Treng
Comments:$1000 loans 90 day pay back loans put on my debit card <a href="https://loansqaz.com/#">payday loans online </a> - consolidating loans https://loansqaz.com/# - payday loan store parent student loans
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
September 24, 2020 07:54:59 (GMT Time)Name:Adultguity
Email:scout{at}forexsu.com
HomePage:http://www.patriciaaguerorealtor.com/searchpoint/redir.asp?lid=1&reg_id=ptypes&sname=%2Fsearchpoint%2Fsearch.asp&sponsor=res&url=https://clairecastel.fun/claire-castel-adult-video-mina-sauvage-lesbian-under-table-double-pussy-licking-hot-pussy-eating/
Where are
you from:
New
Comments:Mabel <a href=http://gbcode.ofca.gov.hk/TuniS/https://piperperri.fun/piper-perri-adult-video-piper-perri-interracial-porn-petite-piper-perri-gets-banged-by-a-big-black-cock//top/bend-over-homemade-threesome-4some/>teens</a> Zhanna <a href=https://www.siretoko.com/rsslist/rsslist/feed2js.php?src=https://miamalkova.fun/mia-malkova-adult-video-mia-malkova-in-couples-vacation-scene-1/>anal creampie</a> Isabel <a href=https://www.google.al/url?cad=rja&cd=1&ei=ouxpvmorfooczap&esrc=s&q=&rct=j&sa=t&source=web&uact=8&url=https://abelladanger.fun/abella-danger-adult-video-ivory-on-ebony-face-sit/&ved=0cb0qfjaa>free fucking videos</a> Gali <a href=http://www.google.com.ly/url?cd=8&esrc=s&frm=1&q=&rct=j&sa=t&source=web&url=https://janicegriffith.fun/janice-griffith-official-instagram-channel-i-miss-a-cuddle-puddle/&ved=0CE8QFjAH>hot mom</a> Jenna <a href=http://www.google.je/url?q=https://amarnamiller.fun/amarna-miller-official-twitter-channel-nue
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
September 23, 2020 23:47:05 (GMT Time)Name:Justinutell
Email:starostindamir4291{at}yandex.ru
HomePage:http://
Where are
you from:
Comments: Ýìè Äåëþêñ 4 Star êîìïëåêòóåòñÿ øëàíãîì èç ìÿãêîãî ýëàñòè÷íîãî ñèëèêîíà âûñîêîãî êà÷åñòâà, êîòîðûé ïðè ýòîì íå ïåðåãèáàåòñÿ è îòëè÷íî ïðîâîäèò äûì. Ìóíäøòóê ÿâëÿåòñÿ íå ðàçáîðíûì (äëèíà 27 ñì), óäîáí&
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
September 22, 2020 05:18:03 (GMT Time)Name:ZewryDah
Email:tikvarious{at}cbd-7.com
HomePage:https://cbd-7.com
Where are
you from:
Pirassununga
Comments:cbd oil near me https://cbd-7.com/# - cbd oil for back pain review cbd tincture 1000mg <a href="https://cbd-7.com/#">cbd </a> - 1000 mg cbd oil review cbd dosage for inflammation
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
September 15, 2020 16:49:13 (GMT Time)Name:ZewryDah
Email:willikies{at}cbd-7.com
HomePage:https://cbd-7.com
Where are
you from:
Pirassununga
Comments:cbd dosage for pain https://cbd-7.com/# - cbd oil for pain for sale where to buy cbd oil near me <a href="https://cbd-7.com/#">cbd oil for pain management </a> - cbd antioxidant hemp cbd oil
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
September 14, 2020 20:24:59 (GMT Time)Name:Zeftromo
Email:fuga{at}viagenmdx.com
HomePage:https://loansnix.com
Where are
you from:
Stung Treng
Comments:sunbank student loans "challenge all stedent loans" <a href="https://loansnix.com/#">check city payday loans </a> - springleaf loans https://loansnix.com/# - payday loans bank of america loans
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
September 10, 2020 19:51:46 (GMT Time)Name:Danil
Email:southlife_00{at}bk.ru
HomePage:https://south.life/
Where are
you from:
Raduznyj
Comments: <a href=https://south.life/>Ïðèðîäà êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ</a>
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
September 3, 2020 19:46:52 (GMT Time)Name:Kennethbaf
Email:naummarkin5154{at}yandex.ru
HomePage:http://
Where are
you from:
Comments:Welcome https://ali.ski/jCuFOq Ïîñòóïèëà â óíèâåðñèòåò íà çàî÷íóþ ôîðìó îáó÷åíèÿ. Ýêçàìåí ïî ÿçûêó óæå ÷åðåç íåñêîëüêî ìåñÿöåâ, à çíàíèÿ àíãëèéñêîãî - ñêóäíûå (âîñïîìèíàíèÿ øêîëüíûõ óðîêîâ). Ñòàëà çàíèìàòüñÿ ïî ÷àñó â &
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
August 28, 2020 00:30:17 (GMT Time)Name:Zlaudebak
Email:gelosa{at}cialis2walmart.com
HomePage:https://cialis2walmart.com
Where are
you from:
Stirling
Comments:cialis posts per day cialis erection <a href="https://cialis2walmart.com">cialis over counter </a> - can i take viagra and cialis at the same time https://cialis2walmart.com/# - cialis over counter best cialis price
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
August 26, 2020 10:57:34 (GMT Time)Name:FillieInjed
Email:tetraneura{at}cbdoilqp.com
HomePage:https://cialis1walmart.com
Where are
you from:
Lome
Comments:generic cialis online no prescription cialis 10mg or 20mg register <a href="https://cialis1walmart.com/#">cialis over counter </a> - best price for cialis https://cialis1walmart.com - cialis at walmart cialis prescribing information
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
August 25, 2020 12:22:02 (GMT Time)Name:dinsstoow
Email:fallyn3427{at}mailfix.xyz
HomePage:https://timeblock.ru/
Where are
you from:
Melencki
Comments:<a href=https://timeblock.ru/kak-dieta-fizicheskie-uprazhneniya-i-upravlenie-vesom-mogut-pribavit-vam-desyat-let-zdorovoy-zhizni/>seacare îìîëàæèâàþùèé íî÷íîé êðåì</a> или <a href=https://timeblock.ru/read/comments/?testimonial_page=1>seacare îìîëàæèâàþùèé íî÷íîé êðåì</a> https://timeblock.ru/kosmecevtika/kosmetsevtika-timeblock-iz-chego-sostoit/
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
August 25, 2020 04:36:30 (GMT Time)Name:Zlaudebak
Email:gprzyjebali{at}cialis2walmart.com
HomePage:https://cialis2walmart.com
Where are
you from:
Stirling
Comments:cialis from canada pharmacy log out buy viagra plus cialis for <a href="https://cialis2walmart.com">cialis over counter walmart </a> - viagra cialis canadian pharmacy guestbook_sign.php https://cialis2walmart.com/# - cialis over counter at walmart buy cialis and pay with pay pal
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
August 24, 2020 09:47:21 (GMT Time)Name:FonertGueno
Email:phallocracy{at}tadalafilz.com
HomePage:https://tadalafilz.com
Where are
you from:
Kalamaria
Comments:cialis soft tab cialis last post <a href="https://tadalafilz.com/#">tadalafil 20mg price in india </a> - cialis 200mg https://tadalafilz.com - tadalafil 40 mg cialis vs viagra blogs sign.asp?pageposition=
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
August 19, 2020 04:55:19 (GMT Time)Name:TrazyQuota
Email:malampak{at}levitraxnm.com
HomePage:https://levitraxnm.com
Where are
you from:
Cheltenham
Comments:levitra levitra cheapest fixed drug eruption and levitra <a href="https://levitraxnm.com/#">buy levitra online </a> - levitra dosage side effects advanced search https://levitraxnm.com/# - levitra 20 buy affordable levitra,levitra levitra lipitor online
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
August 15, 2020 23:44:57 (GMT Time)Name:rimsstoow
Email:arcelia907{at}mailfix.xyz
HomePage:https://extraint.ru/catalog/shkaf_alea
Where are
you from:
Syktyvkar
Comments:<a href=https://extraint.ru/catalog/etazherka_b_sofield_easel_4094>äèçàéíåðñêàÿ ìåáåëü êóïèòü â Ìîñêâå</a> или <a href=https://extraint.ru/catalog/ottomanka_t_pheasant_paris_61320-1>Çåðêàëî Alto</a> https://extraint.ru/catalog/nastolnaya_lampa_farrell_49715-759-eu
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
August 14, 2020 19:48:06 (GMT Time)Name:ZarloBap
Email:orawiany{at}vgsnake.com
HomePage:https://ztadalafil.com
Where are
you from:
Duverge
Comments:viagra costco who is online viagra canadian pharmacy online you may not post new threads <a href="https://ztadalafil.com/#">tadalafil generic at walgreens </a> - generic viagra online https://ztadalafil.com/# - tadalafil 5 mg viagra 20mg canada display topics from previous
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
August 14, 2020 09:20:47 (GMT Time)Name:ZarloBap
Email:sessuale{at}vgsnake.com
HomePage:https://ztadalafil.com
Where are
you from:
Duverge
Comments:viagra overnight pharmacy viagraviagra generic name any over the counter ed treatment <a href="https://ztadalafil.com/#">tadalafil cost at walmart </a> - lilly viagra https://ztadalafil.com/# - tadalafil generic viagra eye wear
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
August 13, 2020 15:51:07 (GMT Time)Name:Liackaromorm
Email:fisher{at}csnear.me
HomePage:https://maidservicenyc.pro/
Where are
you from:
NewYork
Comments:The cleaning firm accomplishes cleaning of areas of different sizes and setups. We give professional <a href=https://maidservicenyc.pro/>domestic maid</a> for personal clients. Making use of European tools and also licensed tools, we achieve maximum outcomes and give cleansing in a short time. The company's experts give cleaning with the assistance of modern-day innovations, have unique tools, as well as additionally have actually certified cleaning agents in their collection. Along with the above advantages, white wines supply: positive rates; cleaning in a short time; excellent quality results; more than 100 positive reviews. Cleaning up offices will certainly assist keep your workplace in order for the most productive job. Any type of firm is very important environment in the team. Cleaning up services that can be gotten cheaply currently can aid to organize it as well as offer a comfortable room for labor. If necessary, we leave cleaning the kitchen 2
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
August 8, 2020 00:47:13 (GMT Time)Name:Zussellsuinc
Email:torrance{at}viawithoutdct.com
HomePage:https://viawithoutdct.com
Where are
you from:
Al Ladhiqiyah
Comments:canadian pharmacies viagra soft viagra 5mg canada joined <a href="https://viawithoutdct.com/#">buy viagra online without prescription </a> - viagra buy without https://viawithoutdct.com/# - viagra online without prescription viagra and alcohol consumption login
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
July 28, 2020 12:11:39 (GMT Time)Name:RobertMainI
Email:spatsasara19702591976{at}yandex.ru
HomePage:http://
Where are
you from:
Comments:ïîðåêîìåíäóéòå https://twitter.com/HookahMagic1/status/1268243270041288704/photo/1 èìåþò õîðîøèå îòçûâû
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
July 20, 2020 21:12:45 (GMT Time)Name:BrianHom
Email:cbduf{at}gmail.com
HomePage:https://judproducts.com/
Where are
you from:
Klimmen
Comments:how can you buy real viagra online in usa <a href="https://judproducts.com">buy viagra in the usa</a> buy viagra canadian pharmacy
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
July 16, 2020 17:14:08 (GMT Time)Name:MosephSoype
Email:konderuf{at}yandex.com
HomePage:https://viagrawnr.com
Where are
you from:
Piran
Comments:comments reply powered by drupal viagra canadian pharmacy viagra professional no registered users and <a href="https://viagrawnr.com">generic viagra pills </a> - viagra and alcohol forum rules https://viagrawnr.com - viagra for sale viagra generic viagra
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
July 12, 2020 03:00:55 (GMT Time)Name:MoonGull
Email:MoonEel{at}lasarusltd.com
HomePage:https://de-de.facebook.com/MoonAgentur
Where are
you from:
Dusseldorf
Comments:Sie sollten diesen Artikel lesen. Es ist wichtig!1(A#D5gt8x6!WGIHAzum Rassismus bei Rossmann: schwarzer Kundin wird Kartenbetrug vorgeworfen, weil der Name darauf deutsch ist. Polizei droht ihr vor ihrem Kind mit Gefängnis: “Sprechen Sie überhaupt deutsch? Deutsche Sprache, schwere Sprache.” https://www.bz-berlin.de/berlin/charlottenburg-wilmersdorf/rassismus-skandal-an-berliner-rossmann-kasse - https://www.bz-berlin.de/berlin/charlottenburg-wilmersdorf/rassismus-skandal-an-berliner-rossmann-kasse
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
July 11, 2020 08:33:02 (GMT Time)Name:mashanstoow
Email:ravyn7717{at}mailfix.xyz
HomePage:https://www.victorinox.market/product/VX33N-RED8
Where are
you from:
Novoaltaysk
Comments:<a href=https://www.victorinox.market/product/VX20051240>íîæ victorinox explorer</a> или <a href=https://www.victorinox.market/product/GR171113961>íîæ victorinox evolution</a> https://www.victorinox.market/product/GR1711131158
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
June 21, 2020 23:28:58 (GMT Time)Name:viagra generic
Email:plon{at}viagenmdx.com
HomePage:https://viagrasvr.com
Where are
you from:
Wete
Comments:buy viagra online safely viagra advice <a href="https://viagrasvr.com">buy viagra online </a> - order viagra no prescription viagra cost with insurance tag search
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
June 14, 2020 16:03:46 (GMT Time)Name:viagra 100mg
Email:meistern{at}viagenmdx.com
HomePage:https://viagrasvr.com
Where are
you from:
Wete
Comments:buy viagra .u.k. viagra once daily <a href="https://viagrasvr.com">viagra for sale </a> - viagra 10 mg 4 tablet total posts viagra 5mg cost all times are utc
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
June 13, 2020 07:31:58 (GMT Time)Name:ninastoow
Email:gifford4483{at}mailfix.xyz
HomePage:http://yourdesires.ru/beauty-and-health/lifestyle/1091-vitaminy-solgar-gramotnyy-vybor-dlya-zdorovya.html
Where are
you from:
Leninsk
Comments:Тут можно прочитать про <a href=http://yourdesires.ru/home-and-family/cookery/232-kak-prigotovit-shpikachki-v-domashnih-usloviyah.html>êàê ïðàâèëüíî âàðèòü øïèêà÷êè</a>, а ещё интересно написано про <a href=http://yourdesires.ru/it/nix/70-kak-udalit-grub-i-vosstanovit-zagruzchik-windows-7.html>êàê óäàëèòü grub</a> http://yourdesires.ru/it/nix/70-kak-udalit-grub-i-vosstanovit-zagruzchik-windows-7.html ìàçü ìèêîöèí êóïèòü â à
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
June 11, 2020 23:13:19 (GMT Time)Name:Feznelura
Email:bafgekud{at}yandex.com
HomePage:https://viagragtx.com
Where are
you from:
Piran
Comments:vendita viagra soft https://viagragtx.com - generic viagra without a doctor prescription does viagra work with alcohol gstbk_add.php?sid= <a href="https://viagragtx.com">viagra pills </a> - buy viagra without prescription teasing and denial viagra
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
June 10, 2020 16:27:09 (GMT Time)Name:tadalafil
Email:valleyonline{at}viagenusa.com
HomePage:http://tadalafilbnz.com
Where are
you from:
Doha
Comments:vigria cialis and alcohol mix posts <a href="http://tadalafilbnz.com">tadalafil generic </a> - cialis doses content cialis 20 mg 8 table location
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
June 6, 2020 00:45:30 (GMT Time)Name:cialis at walmart
Email:lumfager{at}yandex.com
HomePage:https://pharmacywalmart.com
Where are
you from:
Garhoud
Comments:buying cialis in nogales mexico https://pharmacywalmart.com - cialis at walmart cialis information canada home page <a href="https://pharmacywalmart.com">cialis otc </a> - cialis replies cialis 10mg or 20mg most users ever online was
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
June 5, 2020 20:04:06 (GMT Time)Name:cialis over the counter walmart
Email:lumfager{at}yandex.com
HomePage:https://pharmacywalmart.com
Where are
you from:
Garhoud
Comments:cialis for sale https://pharmacywalmart.com - cialis over the counter at walmart online pharmacy usa <a href="https://pharmacywalmart.com">cialis walmart </a> - cialis purchase cialis 10 mg effectiveness the team
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
June 1, 2020 19:34:29 (GMT Time)Name:viagra pills
Email:kunsolam{at}yandex.com
HomePage:http://proviagramagic.com
Where are
you from:
Lusaka
Comments:generic name for viagra http://proviagramagic.com - viagra pills cheap viagra bangkok <a href="http://proviagramagic.com">viagra 100mg</a> - best viagra price genuine viagra online
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
May 29, 2020 15:02:53 (GMT Time)Name:uphodoMug
Email:morj665{at}gmail.com
HomePage:https://onlinecreditka.site/alfa_bank_filial_novosibirsk.php
Where are
you from:
NYC
Comments:На звук моего голоса, из-за части разрушенной стены, вышел Наиль. <a href=https://onlinecreditka.site/debetovaia_karta_visa_electron.php>дебетовая карта visa electron</a>, <a href=https://onlinecreditka.site/potrebitelskii_kredit_bez_poruchitelei_minsk.php>
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
May 29, 2020 01:22:11 (GMT Time)Name:tadalafil generic best prices
Email:kibmafet{at}yandex.com
HomePage:http://tadalafilbnz.com
Where are
you from:
Doha
Comments:cialis for females buy silagra cialis <a href="http://tadalafilbnz.com">cialis tadalafil 20 mg </a> - cialis dosage for bph guests cialis herbal viagra logged
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
May 26, 2020 05:32:01 (GMT Time)Name:chloroquine otc
Email:manzedut{at}yandex.com
HomePage:http://chloroquine-treatmentforcoronavirus.com
Where are
you from:
Jutiapa
Comments:coronavirus usa death toll http://chloroquine-treatmentforcoronavirus.com/# - chloroquine coronavirus coronavirus 3.8 <a href="http://chloroquine-treatmentforcoronavirus.com/#">chloroquine phosphate 250 mg </a> - coronavirus 90000 reddit 2 coronavirus cases
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
May 25, 2020 03:11:17 (GMT Time)Name:ClaudeMooks
Email:alex_zenno_bots{at}mail.ru
HomePage:https://covid-monitor.com
Where are
you from:
Liberia
Comments:Ïîñëåäíèå íîâîñòè, èíòåðàêòèâíàÿ êàðòà îíëàéí, ïîäðîáíàÿ ñòàòèñòèêà ïî ñòðàíàì â òàáëèöå. https://covid-monitor.com <a href="https://covid-monitor.com">îíëàéí òàáëèöà êîðîíàâèðóñà +â ìèðå</a>
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
May 22, 2020 21:57:00 (GMT Time)Name:chloroquine for covid-19
Email:manzedut{at}yandex.com
HomePage:http://chloroquine-treatmentforcoronavirus.com
Where are
you from:
Jutiapa
Comments:coronavirus 6 case http://chloroquine-treatmentforcoronavirus.com/# - chloroquine covid19 coronavirus npr <a href="http://chloroquine-treatmentforcoronavirus.com/#">chloroquine phosphate </a> - coronavirus 3 mortality rate coronavirus georgia
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
May 22, 2020 09:29:45 (GMT Time)Name:viagra 100mg
Email:confirmado{at}viagenmdx.com
HomePage:http://viagrawinner.com
Where are
you from:
Doha
Comments:viagra in colombia where can i find viagra professional in london uk <a href="http://viagrawinner.com">generic viagra online pharmacy </a> - viagra and alcohol mix who is online cheap viagra tadfil viagra
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
May 11, 2020 11:06:34 (GMT Time)Name:BrianHom
Email:cbdfm{at}gmail.com
HomePage:&lt;a href="https://judpharmacy.com/"&gt;can we buy viagra over the counter&lt;/a&gt;
Where are
you from:
Klimmen
Comments:can you buy viagra on the internet <a href="https://judpharmacy.com/">can i buy viagra from canada</a> best place to buy viagra online canada
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
May 9, 2020 09:44:15 (GMT Time)Name:labedroomBoazy
Email:averba{at}seoturbina.ru
HomePage:https://labedroom.com/
Where are
you from:
Yangon
Comments:<b><a href=https://labedroom.com/>Solid wood bedroom set</a></b> Come in outstanding store in Jefferson Park production for office and home use and cafe! presents over 12000 appointment furniture and goods for a country house and apartments or restaurant. Natural rattan , are used for the purposes of production our branded products , possesses strength and wear resistance, wonderful external data. All furniture processed special compounds, due to which their surface does not absorb water, stable to extremes ambient temperature air and exposure of the sun. Vya our furniture excellent retains its functions even in restaurant in open spaces . In the presented online catalog you offered photos furniture for dining room, hall, bedroom, children's room , as well as intended for organization of storage area - dressers and cabinets, cabinets and others . In our store in Fairfax you can buy everything for any your home
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
May 7, 2020 07:15:26 (GMT Time)Name:MatthewJania
Email:novostroyka63{at}lakidsbed.com
HomePage:https://novostroyka63.ru/
Where are
you from:
Muscat
Comments:<b><a href=https://novostroyka63.ru/>Öåíà ôóíäàìåíòà ïîä äîì</a></b> Ñîçäàíèå äîìà âàøåé ìå÷òû - ýòî îðèãèíàëüíàÿ âîçìîæíîñòü, ñïëàíèðîâàòü è ïðåòâîðèòü â æèçíü íå÷òî âîèñòèíó óíèêàëüíîå âî âñåõ îòíîøåíèÿõ. Âîçâåäåíèå ôóí
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
May 6, 2020 14:52:31 (GMT Time)Name:ninastoow
Email:gazit3716{at}mailfix.xyz
HomePage:http://yourdesires.ru/beauty-and-health/face-care/562-osennie-maski-dlya-lica.html
Where are
you from:
Ust-Kut
Comments:Тут можно прочитать про <a href=http://yourdesires.ru/vse-obo-vsem/1367-chto-takoe-padajuschie-zvezdy.html>ñêîðîñòü ïàäàþùåé çâåçäû</a>, а ещё интересно написано про <a href=http://yourdesires.ru/finance/1352-chto-takoe-izderzhki-kompanii.html>÷òî òàêîå âàëîâûå èçäåðæêè</a> http://yourdesires.ru/vse-obo-vsem/1382-chto-takoe-iskopaemoe.html ìèêîöèí àêòèâ можно пос
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
May 3, 2020 18:55:23 (GMT Time)Name:3aplus63Cob
Email:sam{at}3aplus63.ru
HomePage:https://3aplus63.ru/
Where are
you from:
Edson
Comments:<b><a href=https://3aplus63.ru/product-category/pressy-gidravlicheskie/>ïðåññû ãèäðàâëè÷åñêèå</a></b> Ñîçäàííàÿ íàìè ïðåäïðèÿòèå Íîâî÷åðêàññê - ñåãîäíÿ ýòî âåäóùèé ïîñòàâùèê ïðîìûøëåííîãî îáîðóäîâàíèÿ. Ìîæíî êóïèòü â Êàìåíñê-Óðàëüñêèéíåìàëî ðåø
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
April 25, 2020 19:46:27 (GMT Time)Name:labedroomBoazy
Email:teibnowr{at}seoturbina.ru
HomePage:https://labedroom.com/
Where are
you from:
Yangon
Comments:<b><a href=https://labedroom.com/>Mirrored bedroom furniture</a></b> Have a desire update your external interior? Check out the news products for home use from current compilation, in her present as furniture with bright floral patterns and and goods with gorgeous texture and finish metallic. Poof for the garden is today necessary attribute each modern houses. In our online store you can purchase best furniture for any house. Specialized company will deliver in MALIBU to you all furniture at desired time day.Retail prices, which offers online shop furniture items Brentwood surprise each visitor.In turn relatively low fee causes certain questions regarding desired quality products. The catalog which filled numerous items office furniture composes exclusively first-class products.
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
April 24, 2020 10:31:25 (GMT Time)Name:Mimmyhen
Email:b.ebskvoronejz{at}gmail.com
HomePage:http://nl.nimfa.top
Where are
you from:
Yanahuara
Comments:Mijn kinky kut moet gevuld worden Nymfomane heeft honger ;) Geile huisvrouw zkt een spannende stoute vent Een wens wie maakt hem waar met mij? Ik zoek een lekkere slaaf Ik ben een vrouw die graag dingen onderneemt, en het liefst met een leuk gezelschap. Eerlijk als ik ben, ben ik het alleen zijn ook wel heel erg zat. Wil gewoon dingen samen ondernemen met een leuke man. Wessel glimlachte. Hmmm, ik vraag me af waarom je die vraag stelt… toen werd hij wat serieuzer. Hij probeerde het bedwelmende effect van de drank te negeren. Luister, Jonah. Dit is nog best wel nieuw voor mij. Super nieuw. Ik realiseer me nu pas echt dat ik ook iets voor een jongen zou kunnen voelen. Dus… om je vraag te beantwoorden; ja, ik denk dat ik wel eens seks zou willen hebben met een jongen. Maar in eerste instantie alleen maar om uit te proberen hoe dat is. Ik heb geen idee of het iets is wat ik vaker zou willen, en of ik ook echt verliefd op je… op een jongen
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
April 20, 2020 20:08:14 (GMT Time)Name:3aplus63Cob
Email:sam{at}3aplus63.ru
HomePage:https://3aplus63.ru/
Where are
you from:
Edson
Comments:<b></b>
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
April 20, 2020 06:41:50 (GMT Time)Name:GeneralÑontractorAntaw
Email:justinwood2150{at}yandex.com
HomePage:https://grandeurhillsgroup.com/
Where are
you from:
Lar
Comments:<b><a href=https://grandeurhillsgroup.com/>nyc construction</a></b> Repair work residential premises turnkey - much better Solving problems through wizards.In order place an order for repair work dwellings in Diamond District, leave a request on site or by phone. To create hospitality interior decoration expertly as well as properly, it is vital to utilize effective and also extremely audio products that comply with all standards and technological criteria. However the primary distinction is not also in the components, but in how and just how correctly they are actually made use of. And also this is actually the work of the experts. Expert capabilities areactually an extremely essential situation. . Likewise in our firm, you can purchase personalized bathroom vanities, retail interior design on the most effective problems. With us, interior basements, in addition to Premium renovation Bay Terrace, will end up being s
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
April 18, 2020 19:56:00 (GMT Time)Name:MatthewJania
Email:novostroyka63{at}seoturbina.com
HomePage:https://novostroyka63.ru/
Where are
you from:
Muscat
Comments:<b><a href=https://novostroyka63.ru/>Ôóíäàìåíò ïîä êëþ÷ öåíà</a></b> Ñîçäàíèå äîìà âàøåé ìå÷òû - ýòî îðèãèíàëüíàÿ âîçìîæíîñòü, ñïëàíèðîâàòü è ïðåòâîðèòü â æèçíü íå÷òî âîèñòèíó óíèêàëüíîå âî âñåõ îòíîøåíèÿõ. Âîçâåäåíèå ôóí
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
April 18, 2020 06:09:47 (GMT Time)Name:ForexPlamma
Email:means{at}forexsu.com
HomePage:https://currency-trading-brokers.com/forex-comparisons-ratings-reviews-portugal.html
Where are
you from:
most active forex pairs
Comments:Assessment of Bitcoin-Altcoin Brokers. currency-trading-brokers.com
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
March 29, 2020 03:00:17 (GMT Time)Name:Patrickemivy
Email:gt759892{at}gmail.com
HomePage:http://pesok.dostavka.biz.ua/pesokdost.html
Where are
you from:
Willemstad
Comments:×åì áîëåå çåðíèñòîñòü, ÷òî ïðîùå âîäà ïðîéä¸ò ñêâîçü ïîäîáíûé ïåñîê; ïåñî÷íûé îòñåâ çíà÷èòåëüíî óæàñíåå ïðîïóñêàåò âîäó, ñîáñòâåííî ÷òî ïðèáëèæàåò ýòîò ñîñòàâ ê ïî÷âåííîìó ïðîïóñêàíèþ âîäû, â
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
March 15, 2020 01:54:31 (GMT Time)Name:RobertGonee
Email:antonsidor3325{at}gmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Monrovia
Comments: http://bit.ly/3cDkt8w - Dating http://bit.ly/2PW5ZH3 - Dating http://bit.ly/2vBTcCL - diets http://bit.ly/2KlgMqG - video conference http://bit.ly/3aGPqXD - Wheel of fortune http://bit.ly/2VTRas9 - dating http://bit.ly/3cJdafe - super prize draw http://bit.ly/3cAQVIB - looking for a friend
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
March 12, 2020 06:27:20 (GMT Time)Name:ForexLype
Email:kathryn{at}forexsu.com
HomePage:https://currency-trading-brokers.com
Where are
you from:
Forex
Comments:regulator on bitcoin same rules apply https://currency-trading-brokers.com
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
March 10, 2020 22:35:17 (GMT Time)Name:Patrickemivy
Email:gt759892{at}gmail.com
HomePage:http://pesok.dostavka.biz.ua/pesokdost.html
Where are
you from:
Willemstad
Comments:Îáëèêè ïåñêà Íàòóðàëüíûé ïåñîê - ÷òî ñàìûé èçìåëü÷¸ííûé ñîñòàâ, ìèëëèîíàìè ëåò äðîáèìûé ïðèðîäíûìè ñèëàìè. Åñòåñòâåííûé ïåñîê - ìîðñêîé, ðå÷íîé, ñëóæåáíûé (ïîäçåìíûé), âëàäååò æ¸ëòî-îðàíæåâàòî-ê&
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
March 8, 2020 22:37:35 (GMT Time)Name:Patrickemivy
Email:gt759892{at}gmail.com
HomePage:http://pesok.dostavka.biz.ua/pesokdost.html
Where are
you from:
Willemstad
Comments:Ïåñîê, âîáðàâøèé â ñåáÿ âîäó, â ñðåäíåì äîáàâëÿåò åùå äî 250 êèëîãðàììîâ íà êóáîìåòð. Êóáîìåòð ñóõîãî ïåñêà çàìå÷àòåëüíîãî ñâîéñòâà âåñèò ïðèáëèæ¸ííî 1300 êã, ïî÷åìó åãî öåíà âàæíî ïîâûøå, ÷åì ó èíûõ îá
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
March 3, 2020 11:20:56 (GMT Time)Name:Patrickemivy
Email:gt759892{at}gmail.com
HomePage:http://pesok.dostavka.biz.ua/pesokdost.html
Where are
you from:
Willemstad
Comments:Äëÿ êèðïè÷íîé êëàäêè îòëè÷íî ïîäîéä¸ò ïåñîê ñ çåðíèñòîñòüþ â 1,25...2,5 ìì, äëÿ øòóêàòóðêè (öåìåíòíî-ïåñ÷àíîé è èçâåñòêîâî-ïåñ÷àíîé) - ñ âñÿêèé çåðíèñòîñòüþ â 0,2...1,25 ìì. Îáëèêè ïåñêà Ñàìûé ïðîåçæåé <a href=http://pesok.dostavka.biz.ua/pesokdost.html>
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
February 28, 2020 12:30:59 (GMT Time)Name:MarcusFat
Email:herik.likon{at}gmail.com
HomePage:http://textile.wikidot.com/
Where are
you from:
San Miguel de Tucuman
Comments: ñëó÷àå åñëè ïëþñû ñèíòåòè÷åñêèõ èëè æå ñìåøàííûõ òêàíåé íåðåäêî íàñòîÿòåëüíî ïðîñÿò äîêàçàòåëüñòâ, òî åñòåñòâåííûå ìàòåðèàëû ïðåêðàñíû àïðèîðè. Èçäåëèÿ, íåñóùèå ïðèðîäíóþ ýíåðãåòèêó, ãðå&#
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
February 22, 2020 22:07:06 (GMT Time)Name:zajoaChicy
Email:iwwiovza{at}oiltempof.icu
HomePage:https://cbdoilnumber1.com
Where are
you from:
Cotonou
Comments:cbdoilgr cbd oil cbd oil <a href="https://cbdoilnumber1.com">cbd oil </a> cbd todohemp cbd oil walmart cbd oil online amazon cbd oil nuleaf cbd oil <a href=https://cbdoilnumber1.com>cbd hemp oil </a> cbd oil cbd hemp oil
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
January 10, 2020 09:26:36 (GMT Time)Name:Jeremydap
Email:nozdrinaleksej27{at}gmail.com
HomePage:íîâûå êîìåäèè áåñïëàòíî â õîðîøåì êà÷åñòâå http://kinofly.xyz/komediya/ ñïèñîê 2019
Where are
you from:
Ìîñêâà
Comments:Ïðèâåò âñåì! ïðèêîëüíûé ó âàñ ñàéò! Íàøåë ïðèêîëüíóþ áàçó êèíî: <b> ñìîòðåòü ñåðèàë ôèçðóê â õîðîøåì êà÷åñòâå </b> <a href=http://kinofly.xyz/>http://kinofly.xyz/</a> Òóò: <a href=http://kinofly.xyz/novinki/>íîâèíêè êèíî 2018 2019 â õîðîøåì êà÷åñòâå</a> Ëó÷øèå íîâèíêè ôèëüìî
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
January 9, 2020 00:20:02 (GMT Time)Name:ZarryReace
Email:bakledig{at}yandex.com
HomePage:http://viaforsl.com
Where are
you from:
Cheltenham
Comments:viagra 20 mg 8 table e-mail address http://viaforsl.com - generic viagra online fast shipping viagra 10 mg effectiveness total posts <a href="http://viaforsl.com">best price 100mg generic viagra </a> - viagra price in india title viagra side effects skin by
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
January 7, 2020 17:09:58 (GMT Time)Name:Dalanomoxy
Email:kurkul72{at}ro.ru
HomePage:http://yeastinfectiontreatment.info/under-the-radar-wines-from-infant-yeast-infection-down-under-a-collaboration-two
Where are
you from:
Milwaukee
Comments:Tuberculosis (TB) is a disease caused by the germ Mycobacterium tuberculosis. conidial forms (spores) of the fungus becomes airborne and are inhaled by a person or susceptible animal. . Manabe YC, Campbell JD, Sydnor E, Moore RD. <a href=http://yeastinfectiontreatment.info/what-is-aura-healthinfi-oral-yeast-infection>oral yeast infection</a>
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
December 19, 2019 02:52:35 (GMT Time)Name:Paulpic
Email:camellia{at}probbox.com
HomePage:https://elimite2.com/
Where are
you from:
Dallas
Comments:<a href="https://elimite2.com/">generic elimite cream price</a>
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
December 17, 2019 05:32:40 (GMT Time)Name:Marypic
Email:mozelle{at}probbox.com
HomePage:https://elimite2.com/
Where are
you from:
Dallas
Comments:<a href="https://elimite2.com/">elimite cream</a>
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
December 14, 2019 03:58:15 (GMT Time)Name:Marypic
Email:sgordon{at}probbox.com
HomePage:https://elimite2.com/
Where are
you from:
Dallas
Comments:<a href="https://elimite2.com/">buy elimite cream over the counter</a>
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
December 13, 2019 17:46:55 (GMT Time)Name:GammaNums
Email:kavardaking{at}lenta.ru
HomePage:https://youtu.be/phaXc0aqS7Q
Where are
you from:
Tucson
Comments:Ñêîëüêî ñòîèò ? - <a href=https://www.youtube.com/watch?v=phaXc0aqS7Q&t>ïðîáèòèå òàíêîâ â world of tanks</a>
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
December 4, 2019 03:24:12 (GMT Time)Name:Delicbaw
Email:melicmalik{at}rambler.ua
HomePage:http://makemoneyonlinemoney.info/2010-transmission-leak-nightmare-ford-f150-forum-ways-to-make-extra-money
Where are
you from:
Washington
Comments:35 Ways to Make Money (That Actually Work) Not sure about you, but there have been many times in my life when I wanted/needed to make some extra money. <a href=http://makemoneyonlinemoney.info/why-the-in-between-years-of-motherhood-ways-to-make-money-matter-finding-joy>what are some ways to make money</a>
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
December 3, 2019 02:30:23 (GMT Time)Name:Bodiget
Email:ur6ipt{at}lenta.ru
HomePage:http://ledderhosedisease.cf/ohio-state-hoops-will-participate-in-the-2020-battle-4-atlantis-land-grant
Where are
you from:
Indianapolis
Comments:Ledderhose disease is a type of plantar fibromatosis characterized by thickening of the foots deep connective tissue. While many individuals with Ledderhose <a href=http://ledderhosedisease.cf/flat-earth-cruise-proves-why-humans-will-absolutely-positively-destroy-the-earth>ledderhose disease images</a>
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
December 1, 2019 21:17:08 (GMT Time)Name:RomondoNode
Email:nolikpus{at}myrambler.ru
HomePage:http://itchypatchesonskin.ml/what-skin-red-patches-on-skin-not-itchy-rashes-and-bumps-mean
Where are
you from:
Dallas
Comments:skin disease characterized by red, itchy scaly, patches. pulmonary embolism \NJ 4 N) purine adenine me o o u ,CH, H (\l ,L 01“ I H 4 u u M “£0 n cu, 1 <a href=http://itchypatchesonskin.ml/top-5-best-coconut-oils-for-face-wrinkles-2019-mini-reviews-itchy-skin-patches>dry itchy skin patches on body</a>
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
November 28, 2019 21:36:54 (GMT Time)Name:BomondRulk
Email:figarobuss{at}ro.ru
HomePage:https://www.youtube.com/watch?v=hx7ajoDVJIM
Where are
you from:
Atlanta
Comments:Íåîæèäàííûé ïîâîðîò â - <a href=https://www.youtube.com/watch?v=hx7ajoDVJIM>https://www.youtube.com/watch?v=hx7ajoDVJIM</a>
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
November 12, 2019 20:23:59 (GMT Time)Name:BlumondPait
Email:hydrofanat{at}lenta.ru
HomePage:https://www.youtube.com/watch?v=yws-jhOD1h4&t
Where are
you from:
Atlanta
Comments:Íîâûé ñïîñîá - <a href=https://www.youtube.com/watch?v=yws-jhOD1h4&t>M44</a>
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
November 6, 2019 18:29:11 (GMT Time)Name:Kara13dux
Email:kara.la.p.oc.h.ka.13{at}gmail.com
HomePage:[url=https://incest-home-video.ru/]ñìîòðåòü ïîðíî ðîëèêè ñ èíöåñòîì[/url]
Where are
you from:
Comments:<a href=http://piccash.net/51575/870416/><img src="http://piccash.net/allimage/2018/10-3/img_thumb/870416-thumb.jpeg"></a> Ñåêñóàëüíàÿ, íå ìîëîäàÿ óæå ìàìî÷êà ñ áîëüøèìè äîéêàìè äðî÷èò ñîáñòâåííîìó ñûíó <a href=https://incest-home-video.ru/doter>ïîðíìîì ëåçá äî÷</a> âî âðåìÿ ìàññàæà. Ðàñòåðåâ ñîáñòâåííûå ñèñüêè è êðàññ&
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
October 30, 2019 20:02:37 (GMT Time)Name:Helenicowl
Email:helenKak{at}gmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Moscow
Comments:Hello. Where I can download XEvil for free on your website? Got information from your Support. XEvil is really the best program for captcha solving, but I need latest version of it. Thanks.
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
September 27, 2019 08:41:29 (GMT Time)Name:Scottdrove
Email:yourmail{at}gmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Lar
Comments:スーパーコピーブランド専門店 https://www.007kopi.com/product/5245.html ルイヴィトン、シャネル、エルメス、ルチェ&ガッバ―ナ、 バレンシアガ、ボッテガ ヴェネタ、ミュウミュウ、クリスチャンディオール その他の偽物バッグコピー、偽物財布コピー、偽物時計コピー、偽物ベルトコピー、偽物指輪コ&
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
September 18, 2019 02:24:11 (GMT Time)Name:Mikoteld
Email:cuzovkova.irina{at}bigmir.net
HomePage:http://psoriasisinchildren.ml/art/plaque-psoriasis-in-children20/
Where are
you from:
Las Vegas
Comments:Scalp psoriasis goes in one week on paleo! Next Auckland seminar November 13th. NZ nutritionist Jess shares the diet that put her Ulcerative Colitis into remission. Paleo Seminar: Auckland July 11th, 6.30 – 9.00pm . Celiac disease and not responding to <a href=http://psoriasisinchildren.ml/art/psoriasis-in-children23/>Psoriasis in children</a>
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
September 17, 2019 18:08:07 (GMT Time)Name:Jonitic
Email:yuliyapoliakowa{at}bigmir.net
HomePage:http://sinkfaucets.cf/art/bathroom-sink-drain-installation-mistakes-to-avoid2/
Where are
you from:
Boston
Comments:6 Aug 2019 Im trying, Discover and share Swim Team Motivational Quotes.May you find great value in these Sink Quotes and Inspirational Quotes about <a href=http://sinkfaucets.cf/art/low-hot-water-pressure-in-kitchen-sink-only1/>Low hot water pressure in kitchen sink only</a>
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
September 16, 2019 23:37:27 (GMT Time)Name:LesShearp
Email:lesQuit{at}suda2.pw
HomePage:http://viaabuy.com
Where are
you from:
Kaohsiung County
Comments:Mail Order Viagra From Canada Zithromax Buy Online Uk <a href=http://gnplls.com>levitra patente</a> Comprar Cialis Mastercard Acquisto Viagra Reato Cytotec Avant Pose De Sterilet
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
September 9, 2019 15:15:52 (GMT Time)Name:NacharyRom
Email:nafgelus{at}yandex.com
HomePage:http://rxviagracan.com
Where are
you from:
Taiping
Comments:viagra v viagra review http://rxviagracan.com - viagra pills for sale online viagra and alcoholic drinks posts <a href="http://rxviagracan.com">viagra for sale </a> - viagra pills wiki skin by viagra for women does it work your last visit
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
September 1, 2019 05:03:56 (GMT Time)Name:RayzondTraip
Email:minkuler{at}yandex.com
HomePage:http://pharmshop-online.org
Where are
you from:
Rio Grande
Comments:cialis buy replies http://pharmshop-online.org - generic cialis in usa cialis a244531 <a href="http://pharmshop-online.org">cialis generic </a> - cialis dosage forum usergroups please welcome our newest member: cialis
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
August 28, 2019 18:17:41 (GMT Time)Name:Staish
Email:elosbnfea{at}qmails.co
HomePage:http://
Where are
you from:
Comments:Viagra pill for sale cialis generic <a href="http://cialisndbrx.com/#">buy cialis online</a> order cialis tadalafil <a href="http://cialischmrx.com/#">buy cheap cialis online</a> viagra par internet cialis 20mg <a href="http://cialischbrx.com/#">buy generic cialis online</a> generic cialis tadalafil sildenafil citrate <a href="http://cialisdbrx.com/#">buy cheap cialis online</a> viagra kidney failure <a href="http://chviagranrxusa.com/#">buy generic viagra online</a>
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
August 10, 2019 16:45:41 (GMT Time)Name:Romertdoora
Email:montageg{at}yandex.com
HomePage:http://xlviagrabtc.com
Where are
you from:
Banjul
Comments:cheap viagra no prescription http://xlviagrabtc.com - cheap viagra for sale viagra 20mg review forum rules <a href="http://xlviagrabtc.com">viagra for sale </a> - canadian pharmacy viagra professional joined viagra vs livetra
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
August 4, 2019 21:03:58 (GMT Time)Name:Kennethgrerb
Email:ahrory596{at}gmail.com
HomePage:http://inspacefilm.ru/7809-u-macho-i-botana-budet-spin-off-s-devushkami.html
Where are
you from:
Ìîñêâà
Comments:Ïðèâåòñòâóþ âñåõ! èíòåðåñíûé ó âàñ ñàéò! Íàøåë ïðèêîëüíóþ áàçó êèíî: <a href=http://inspacefilm.ru/>íîâûå áîåâèêè 2018 ñìîòðåòü áåñïëàòíî â õîðîøåì</a> Çäåñü: ôýíòåçè êèíî ñìîòðåòü áåñïëàòíî â õîðîøåì http://inspacefilm.ru/fentezi/ ñïèñîê 2018 Çäåñü: 
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
August 1, 2019 20:57:22 (GMT Time)Name:HowardJoumb
Email:jimmsmith65860{at}gmail.com
HomePage:http://kinovalenok.tv/4159-papa-baabul-2006.html
Where are
you from:
Ìîñêâà
Comments:Ïðèâåò âñåì ó÷àñòíèêàì! êëàñíûé ó âàñ ñàéò! Íàøåë õîðîøóþ áàçó êèíî: <b> ïåòåðáóðãñêèå òàéíû ñåðèàë ñìîòðåòü â õîðîøåì </b> <a href=http://kinovalenok.tv/>http://kinovalenok.tv/</a> Çäåñü: <a href=http://kinovalenok.tv/fentezi/>ôýíòåçè 2018 ôèëüìû ñïèñîê ñàìûõ ëó÷øèõ ñìîòðåò
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
August 1, 2019 20:57:20 (GMT Time)Name:Gene Beason
Email:Genebeason123{at}gmail.com
HomePage:https://community.cadence.com/cadence_technology_forums/f/pcb-design/38307/pcb-design-for-noobs
Where are
you from:
newyork
Comments:Hi everyone, We have too good video basied on 2D and 3D animation. You can see 2D and 3D animation video and also see all subject related video. For more information, see link https://community.cadence.com/cadence_technology_forums/f/pcb-design/38307/pcb-design-for-noobs Thanks!
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
February 21, 2018 12:05:07 (GMT Time)Name:Garry Domnisse
Email:g.domnisse{at}gmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Portland, Oregon
Comments:Looking for photos and members of Bravo 36 Alameda. 1961-1962
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
September 10, 2017 23:05:32 (GMT Time)Name:Garrett Smith
Email:Ghostnoted{at} gmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Indiana
Comments:I was on the Iraqi tour with you I didn't get to know all you Airedales very well but I remember your rescue swimmer who was an awesome dude did kick my buddy Dave's ass in the bearthing area after a well deserved night at the desert dome , remember we had been out to sea twice as long as we were scheduled due to a base attack the day we were supposed to pull in. Anyways I have a bunch of photos of captain genovese and others if you would like I can send them to you.
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
October 16, 2016 23:07:28 (GMT Time)Name:Reza
Email:reza{at}pbxdom.com
HomePage:https://www.pbxdom.com
Where are
you from:
PBXDom
Comments:Very nice and useful website ;)
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
August 30, 2016 19:50:25 (GMT Time)Name:Michael Arnold
Email:mcarnold1974{at}gmail.com
HomePage:
Where are
you from:
708-B Oklahoma Dr
Comments:I'm CWO Mike Arnold stationed at petaluma now. I was a DC2 stationed on the bear`s Kosovo deployment with you. Thank you for posting pics, that deployment was a lot of fun and great places to visit (loved bulgaria). Long patrol though... If you have anymore pics from that patrol would love to see them. I was in a potato suit during flight ops. Mike
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
August 1, 2016 03:33:52 (GMT Time)Name:Eric Scott Killough, CPO, USCG (Ret.)
Email:primorska67{at}yahoo.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Slovenia
Comments:Inspiring bio!
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
July 21, 2016 10:09:29 (GMT Time)Name:Bruce Kendeigh
Email:rtired{at}bellsouth.net
HomePage:
Where are
you from:
Charleston, S.C.
Comments:I was a graduate of Golf-40, 1959 A friend graduated from Alpha-40 We are seeking class pictures, graduation photos, photos of this era. THANKS, Michael
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
May 26, 2016 02:46:15 (GMT Time)Name:tom adams
Email:adams.tom60{at}yahoo.com
HomePage:http://
Where are
you from:
syracuse ny originaly, living in oswego,ny
Comments:I served in uscg 10/19/70 to 10/18/74. I was in yankee company. I served on uscg firebush at governors island and then new london and fishers island sar stations and exited as a bm2. I loved my time in the coast guard. I was trying to find a picture of our company from boot camp. If you know of any photographers in that area that took the pictures I would like to find out. You have a great web site. Thanks for sharing.
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
May 2, 2016 12:40:27 (GMT Time)Name:Dan Kehlenbach
Email:dan.kehlenbach{at}mac.com
HomePage:http://dankehlenbach.zenfolio.com
Where are
you from:
Stationed in PR
Comments:Graduated U-149 in 1996 and worked at TRACEN until 2000.
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
October 19, 2015 18:04:42 (GMT Time)Name:wes stonesifer
Email:yamahanut{at}frontier.com
HomePage:http://
Where are
you from:
quebec 139
Comments:was one of yours back in feb 92. thanks for everything
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
April 3, 2015 18:38:32 (GMT Time)Name:Timothy C.Judge
Email:Jusbati{at}aol.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Port Orange,Fl 32127
Comments:I was in company Lima 64 July-Sept 66 I would like to get the name of our Company Commander he was BMC.Served on the CGC InghamW35,CGC Misteloe W237, Base Portsmouth,VA Discharged July 70 30 Years with the Metro-Dade Police Dept CG Reserve 78-81 CG Base Miami Beach,MSO Miami,Fl PS2 Discharged as SK3 from the Regular CG Tim Judge
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
March 18, 2015 17:12:40 (GMT Time)Name:CHIEF "LUCKY"PARKER
Email:LuckysRepairs{at}bellsouth.net
HomePage:http://
Where are
you from:
MIAMI FLA.
Comments:HET BUDDY U STILL GOT THAT OLD RED DODGE TRUCK???!!!
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
September 27, 2014 21:42:21 (GMT Time)Name:ENS Brendan Rogers
Email:brendancrogers{at}gmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Oscar 152
Comments:Thanks for everything Chief!! over 16 years later. Still feels like I was in Cape May yesterday. Hope you are well.
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
April 26, 2014 19:23:18 (GMT Time)Name:Vince "Vinny" Van Ness
Email:cgrxman{at}gmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Dallas Area
Comments:Chief, I love the pages. They brought back great memories. I hope this finds you well. -Vinny
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
March 20, 2014 21:46:16 (GMT Time)Name:Randy McGuigan
Email:randymc{at}ymail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Comments:Name Michael Hardings really sounds familier. I was stationed Miami air 1984-1989. Looking for steve petrosian, Tim Rounds and Dave Elinor
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
February 21, 2014 22:24:36 (GMT Time)Name:Tim Fitzgerald
Email:fitzgeraldfamily40{at}uscg.mil
HomePage:http://
Where are
you from:
Los Angeles
Comments:I was in your O-152 company. Thanks for kicking my butt. I needed it.
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
July 19, 2013 16:22:36 (GMT Time)Name:Chris Capobianco
Email:chriscapo9{at}aol.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Phila
Comments:Mr Harding PLease email me You graduated me Victor 144 currently I am A Phila Police officer Please email me I Need to speak to you ...PLease
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
July 4, 2013 00:50:15 (GMT Time)Name:Audra Jacques
Email:audra.f.jacques{at}uscg.mil
HomePage:http://www.uscg/baseAlameda
Where are
you from:
USCG Base Alameda, CA
Comments:Went to your website after rec'ing call from a man wanting the picture of the Bertholf spraying water. Thanks for your service!
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
April 10, 2013 17:20:02 (GMT Time)Name:Patte Rice
Email:price101046{at}yahoo.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Lakeland, FL
Comments:Grandson and his wife are in USCG Seattle WA
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
January 31, 2013 03:57:46 (GMT Time)Name:gene carr
Email:gcarr{at}tcworks.net
HomePage:http://
Where are
you from:
Arkansas
Comments:Looking for mates from K-61 boot company Cape May found my lightship,finally
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
January 18, 2013 00:46:16 (GMT Time)Name:
Email:povorov83{at}mail.ru
HomePage:http://kupit-iphoneapple.com/
Where are
you from:
.
Comments: ! Apple ! Apple iphone 3GS (8GB),Black / White 7500 . . http://kupit-iphoneapple.com/
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
December 12, 2012 21:25:20 (GMT Time)Name:Paul Cessna
Email:cessnaclan5{at}msn.com
HomePage:http://
Where are
you from:
California
Comments:Alameda for bootcamp, Point Camden out of San Pedro, then on to the Glacier DF '82 and Df '83. Enjoyed your site very much. Thanks
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
November 21, 2012 02:18:25 (GMT Time)Name:w j paige rd3 67-71
Email:
HomePage:http://
Where are
you from:
webster ma 01570
Comments:served on Edisto ,Duane, and Boutwell
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
November 19, 2012 00:10:13 (GMT Time)Name:gina profeta
Email:hagland{at}yahoo.com
HomePage:http://
Where are
you from:
florida
Comments:
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
November 17, 2012 10:37:54 (GMT Time)Name:David Percell
Email:coastielema{at}yahoo.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Currently In Las Vegas, NV
Comments:Tell Katrina Dave Percell said hello and hope all is going well! I retired back in 2010.
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
September 18, 2012 05:30:54 (GMT Time)Name:Jeff Paradee
Email:p-n-p_engineering{at}comcast.net
HomePage:http://
Where are
you from:
Tacoma, WA
Comments:Attended USCG Basic Training, Cape May NJ, summer 1977 BM/PS "A" School USCG Tracen Yorktown VA summer 1978. xfr to US NAvy Civil Engineer Corps summer 1981 Retired July 2011, CAPTAIN CEC USN.
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
August 30, 2012 21:36:33 (GMT Time)Name:frank marcia
Email:fmarcia{at}tampabay.rr.com
HomePage:http://
Where are
you from:
tampa florida
Comments:i was in the coast guard 1963 to 1969 went through boot camp cape may with foxtrot 53, served on relief lv 519 and lv 537, also ytm 88 cgc navisink and four lighthouses, was a great time in my life.
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
August 28, 2012 20:43:29 (GMT Time)Name:Ed Juratic
Email:ejuratic{at}sbcglobal.net
HomePage:http://
Where are
you from:
Kirtland , OH
Comments:CWO4 USCGR Ret. in 1997, 41 yrs total CG and CGR.service. Great site. Regards.
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
July 3, 2012 13:58:56 (GMT Time)Name:Ron Holden
Email:rholden53{at}aol.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Wa. State
Comments:Was stationed on the USCGC NorthWind WAGB282 in 1973 before the old girl was decomissioned
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
June 20, 2012 01:21:02 (GMT Time)Name:AETC Brent Gilland
Email:docwhac{at}yahoo.com
HomePage:http://
Where are
you from:
All over.
Comments:Spotted a lot of old faces, thanks.
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
April 13, 2012 05:54:20 (GMT Time)Name:Joel Fish
Email:
HomePage:http://
Where are
you from:
Lacey, Washington
Comments:Currently stationed to H-65 Tech Services at The Aviation Logistics Center, Elizabeth City, NC (2012)
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
April 6, 2012 17:37:17 (GMT Time)Name:CWO2 Wes Wallace
Email:wesley.a.wallace{at}uscg.mil
HomePage:http://
Where are
you from:
South Carolina
Comments:I was a member of your last company O-152. The last 14 yrs have flown by at a quick pace. After a year afloat I went to TT A School. Made the switch to IT. Made ITC in OCT 2007 and then a year later crossed over to CWO. Finishing my first tour as a CWO at CGHQ and headed to ESU Miami this summer. Just wanted to say thank you. Hope you are enjoying your semi-retirement years.
Recruit Company and Year Graduated
Are You Still on Active Duty?
Would You Like To Share a Sea Story?
March 10, 2012 00:42:22 (GMT Time)
 

  
      Welcome to Michael Harding's Guestbook

Name:Tony Hadloc
Email:amhadloc{at}yahoo.com
HomePage:http://facebook.com/thadloc
Where are
you from:
CGC Boutwell/ISC Alameda
Comments:How are you and Katrenia doing? Would love to get in touch with you two again.
December 20, 2011 00:00:05 (GMT Time)Name:jose' a. montalvo
Email:ja.montalvo02{at}gmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
fajardo,p.r.
Comments:I Like your site. I wish I could find a graduation picture of myself and/or the company I graduated with. it was in 1977. Can someone point me in the right direction? I don't have even one photo of myself during my time in the Coast Guard. Jos
December 8, 2011 23:38:20 (GMT Time)Name:James Taylor
Email:jjt8572{at}aol.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Chicago
Comments:RD3 on WHEC Mellon
November 12, 2011 03:12:11 (GMT Time)Name:Andy Wendel
Email:wendela48{at}hotmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
El Campo, TX
Comments:I was stationed at Air Station Mobile 1968-1971. AD3 - worked on HH52A, HU16E - H3 (mostly HH52's). Made two Arctic Cruise aboard USCG Cutter West Wind (out of Baltimore to Thule Greenland) and South Wind (out of Seattle to North Slope).
November 1, 2011 02:44:34 (GMT Time)Name:Jason Rule
Email:Jason.m.rule{at}uscg.mil
HomePage:http://
Where are
you from:
Ant Panama City, FL.
Comments:Mike, great web site. hope all is well. Jason
October 30, 2011 19:06:48 (GMT Time)Name:Jim Clark
Email:jc32472{at}gmain.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Duncan, SC.
Comments:Was stationed at CGAS Kodiak from 75-79. Just going down memory lane I guess.
October 11, 2011 16:59:38 (GMT Time)Name:Keith Junior
Email:keir31{at}live.com
HomePage:http://www.Keisource.org
Where are
you from:
USCG Sierra 101
Comments:Sgt Gaines was our drill instructor he actually gave me a big break once; I was so exhausted one afternoon that I actually risked hiding under my bunk back in the barracks. He walked through and caught me sleeping. I thought that was it for my ass. I told him honestly that I didn't get any sleep the last two nights. He gave me the third degree on consequences of such a act and told me to go join formation. I remember Griggs, Aqqula, Livingston, Rivera, Fox, and of course Waldo!
September 18, 2011 19:24:51 (GMT Time)Name:Tony Zema
Email:tonyz19992003{at}gmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Syracuse NY.
Comments:Sierra 145. Thanks for your service chief. I see you made it over to Kosovo. I had to join the navy to get to sixth fleet. Came across your page and figured I would say hello. Take care
May 17, 2011 04:20:30 (GMT Time)


Name:

Robert Hatherell

Email:

robhatherell{at}aol.co.uk

HomePage:

http://

Where are
you from:

uk

Comments:

Thank you so much for looking after my future wife Josephine Velasquez she has talked of you often with great kindness your one in a million again thank you

March 16, 2011 20:29:08 (GMT Time)
Name:

Josephine Velazquez

Email:

chocorican{at}live.com

HomePage:

http://www.authorcandicestevenson.com

Where are
you from:

Alpha 143 Tracen Cape May

Comments:

CWO Harding...An absolutely brilliant individual. I love this man. Hope you remember SR Smith and myself swimming extra pool time, waking me up after my head injury...It was because of you, that I am who I am today. Thank you so very much for believing in me when others didn't. God Bless

March 16, 2011 20:27:16 (GMT Time)
Name:

Christopher Capobianco

Email:

Chriscapo9{at}aol.com

HomePage:

http://

Where are
you from:

Phila Pa

Comments:

I have Been Trying to get in touch with you for several Years I hope some day we can talk... You were my CC in V/144 With Absher ... My father wrote a letter about you that Capt Edwards Read at Graduation .. You changed my life , hope to speak to you some day ...

March 15, 2011 04:27:10 (GMT Time)
Name:

Eugene Carr

Email:

gcarr{at}tcworks.net

HomePage:

http://

Where are
you from:

Arkansas

Comments:

K-61 Cape May looking for others from K-61

January 10, 2011 23:46:41 (GMT Time)
Name:

Andy Pressnell

Email:

adpress65{at}charter.net

HomePage:

http://

Where are
you from:

Victor 119

Comments:

Great site. I graduated from Cape May in 1984. Spent the next 2 years on the Cutter Acacia in Grand Haven, MI then finished out my enlistment with the ANT Grand Haven. A big thank you to the Coast Guard for making me the man I am today.

November 21, 2010 14:17:37 (GMT Time)
Name:

Dennis Miller

Email:

djmiller{at}sterling.net

HomePage:

http://www.heartwords.org

Where are
you from:

Alpha 41, Alameda June 1963-Oct.

Comments:

Groton ET School 1963 Groton EM school 1965 USCGC ACACIA 1966-67 USCG Base Sault Ste. Marie 64-65

November 16, 2010 18:30:36 (GMT Time)
Name:

Ed Juratic

Email:

ejuratic{at}sbcglobal.net

HomePage:

http://

Where are
you from:

Kirtland, OH

Comments:

Boot camp 6-1-55, Woods Hole Base, Cuttyhunk LBS, Woos Hole, Buzzards L/V, Cross Rip L/V. 1959 Reserves, retired 1997 as CWO4. Retired 2003 as a plant mgr. Retirement is great, Nothing can beat the CG.

September 14, 2010 04:50:45 (GMT Time)
Name:

Manny

Email:

HomePage:

http://

Where are
you from:

Tucson, Arizona

Comments:

Very nice page. Just FYI, you have a few broken links. I don't know if you are aware.

September 2, 2010 04:00:08 (GMT Time)
Name:

Michael Rindlisbacher, AMTCM (RET)

Email:

mrindlisbach{at}comcast.net

HomePage:

http://

Where are
you from:

Oroville Ca.

Comments:

Mike, Hope that you and Katrenia are doing well. Take care! Mike

August 18, 2010 23:44:55 (GMT Time)
Name:

Randy Kerr

Email:

laysan306{at}bendbraodband.com

HomePage:

http://

Where are
you from:

Oregon

Comments:

EX-GM3 71-75 USCGC Jarvis (plank owner)& USCGC Buttonwood Alameda Oscar-Alpha 81 (Honor Guard)

June 25, 2010 13:40:48 (GMT Time)Name:

ANTHONY MCCARTHY

Email:

amccarthy68{at}gmail.com

HomePage:

http://

Where are
you from:

IRELAND

Comments:

I WAS IN S-145 WITH ANOTHER IRISH FELLOW BY THE NAME OF JOYCE. I WAS THE ONE THAT PUT UP YOUR OFFICE CHRISTMAS LIGHTS. I ENJOYED YOUR SITE. I WILL RETURN FOR SURE.

June 8, 2010 18:41:48 (GMT Time)

Name:

Dan Mazza

Email:

ka3bjt{at}gmail.com

HomePage:

http://

Where are
you from:

Orlando FL

Comments:

Great site! will take some time to explore. I was in the Guard 1976-80. RM3 on Northwind 77-79 and RM2 on Polar Sea 79-80.

April 8, 2010 02:22:44 (GMT Time)
Name:

Stan Gwizdak

Email:

sgwizdak{at}gci.net

HomePage:

Where are
you from:

Fairbanks, Alaska

Comments:

Great site. I look forward to spending some time with it later when I have more time. I was USCG 1974-78. I served aboard icebreakers Northwind and Burton Island. I did a small stint at Group San Francisco but wanted to go back to sea. I got out as an RM2. DOMINUS VOBISCUM.

 

 

 

March 9, 2010 18:05:29 (GMT Time)Name:

Dan Mazza

Email:

dan{at}a1abuilders.com

HomePage:

http://

Where are
you from:

Orlando, FL

Comments:

Radioman on CGCs Northwind (77-79) and Polar Sea (79-80)

November 2, 2009 23:27:51 (GMT Time)


Name:

Brad Groom

Email:

avcoordconl{at}centura.com

HomePage:

http://

Where are
you from:

Comments:

Hey, Hope all is well! I wanted to talk to you. I have changed employment and now working for Centura College Online and trying to put a two year and four year aviation degree program together. Call me at 233-6566 ext. 245 Thanks, Brad P.S. I think you have more gray hair now?

October 29, 2009 19:30:49 (GMT Time)


Name:

Devon Holmes

Email:

devonholmes{at}gmail.com

HomePage:

http://

Where are
you from:

Bedford, Indiana

Comments:

Hey there, The site is one of the best Coast Guard sites I have been on. I liked reading about your stories, and has got me even more excited. I'm going Monday to MEPS. Then off to Cape May in December. I can't wait.

October 2, 2009 14:52:50 (GMT Time)


Name:

Charles D. Webb

Email:

chdawebb{at}hotmail.com

HomePage:

http://

Where are
you from:

Hale, Michigan

Comments:

Michael, Looking to contact you. Phone 989-820-4589

September 30, 2009 18:49:23 (GMT Time)


Name:

Sherri Child

Email:

the3mavericks{at}aol.com

HomePage:

http://

Where are
you from:

Carnation, WA

Comments:

My son is on the bus, right now, on his way to Cape May. Your site caught my eye.

September 30, 2009 03:27:33 (GMT Time)


Name:

Houston Murphy

Email:

houston.andrea.murphy{at}gmail.com

HomePage:

http://

Where are
you from:

August 22, 2009 23:34:13 (GMT Time)


Name:

Lawrence Peters

Email:

lrpuscg{at}msn.com

HomePage:

http://

Where are
you from:

Hampton, VA

Comments:

Graduated from Recruit Company LIMA-96 AUG 1976. Retired in 2006 as CWO-LT.

July 30, 2009 15:12:37 (GMT Time)


Name:

Rick Hammer

Email:

seawolf_55{at}live.com

HomePage:

http://

Where are
you from:

NorthPort, FLA

Comments:

Seen any action photos of USCG C-131A Convairs, need one for my computer desk top?

July 28, 2009 06:03:59 (GMT Time)


Name:

Joseph Guillen

Email:

jguillen74{at}hotmail.com

HomePage:

http://

Where are
you from:

Los Angeles, California

Comments:

Mr. Harding, I just happened to come across your web page and wanted to stop by and say hello. I don't know if you remember me, but I worked for you the last few years at AIRSTA San Fran when you retired. I wanted to let you know that I am a Company Commander now and am picking up my first company FOXTROT-182 in a couple of weeks. I am excited and am looking forward to a great experience. You have an outstanding web page and I hope you are enjoying your retirement.

July 25, 2009 22:17:25 (GMT Time)


Name:

Bill McCallum

Email:

billtrumpet{at}yahoo.com

HomePage:

http://www.javaswingband.com

Where are
you from:

Massachusetts

Comments:

Graduated USCG Jan 1999 Hotel 71. First trumpet in the TRACEN band for a year and a half under Musicians mate chief Paul D'Angelo. Became an ET-3 after that and let me tell you, Coast Guard is the BEST!

July 8, 2009 19:26:17 (GMT Time)


Name:

Dennis G

Email:

DENNISGATELY{at}LIVE.COM

HomePage:

http://

Where are
you from:

Bravo co 1963 Alameda

Comments:

BEST TO YOU IN RETIREMENT

July 2, 2009 17:59:43 (GMT Time)


Name:

T J Lynn Jr K7IWH

Email:

tjlynnjr{at}hotmail.com

HomePage:

http://

Where are
you from:

Lakewood Washington USA

Comments:

Greetings Mister Harding ! Enjoy your site. "Bravo Zulu" Thank you for having the Northwind photo here. "What A Great Boat". Hope you are continuing to enjoy retirement and wishing you fair winds and following seas ! T J Lynn Jr Master Operator, K7IWH, US Coast Guard Cutter Northwind (WAGB 282) Memorial Radio Station.

June 6, 2009 09:35:41 (GMT Time)


Name:

FDNY EMS Website

Email:

fdnyemswebsite{at}aol.com

HomePage:

http://www.fdnyemswebsite.com

Where are
you from:

NYC

Comments:

Great website. Keep up the good work. Stay safe.

May 25, 2009 01:47:27 (GMT Time)


Name:

Bryan Patrick

Email:

uscguard{at}yahoo.com

HomePage:

http://

Where are
you from:

RIchmond VA

Comments:

Great page Mr. Harding! I am back in SF again now and nearing the end of another tour here. Looks like your still enjoying life, that's awesome.

April 19, 2009 18:12:31 (GMT Time)


Name:

Tyson Shearer

Email:

mrtshearer{at}gmail.com

HomePage:

http://

Where are
you from:

Santa Clara, Ca

Comments:

Hi Chief, I was in Kilo 151 back in 1997. Just want to say thank you. I spent 8 years in the Reserves and have been a Police Officer for the past 9 years. Hope all is well. Tyson Shearer

April 7, 2009 04:33:06 (GMT Time)


Name:Kevin R Smith
Email:treesmithnw{at}yahoo.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Boston
Comments:India 146 Graduate. Best 8 weeks of my life. Cheers
March 5, 2009 02:47:21 (GMT Time)

Name:MKC John Gallego
Email:john.m.gallego{at}uscg.mil
HomePage:http://
Where are
you from:
CG Sta Cape May
Comments:Looks like you spent a lot of time creating the web site and it was worth it the web site is GREAT!
February 22, 2009 18:16:10 (GMT Time)

Name:Dan Heidelberg
Email:dcheidel{at}cox.net
HomePage:http://
Where are
you from:
Omaha, NE
Comments:Served USCG 1966-1970 - DC3. Cape May (Recruit Co. Romeo 63), to Presidential Honor Guard, to Governor's Island, to USCGC Edisto, to South Portland Maine. Loved it all - OK maybe not all of it, but most!
January 29, 2009 16:15:09 (GMT Time)

Name:Dan Heidelberg
Email:dcheidel{at}cox.net
HomePage:http://
Where are
you from:
Omaha, NE
Comments:Served USCG 1966-1970 - DC3. Cape May, to Presidential Honor Gaurd, to Governor's Island, to USCGC Edisto, to South Portland Maine. Loved it all!
January 29, 2009 16:13:14 (GMT Time)

Name:Andrew Lewis
Email:lewis_312{at}hotmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Seattle WA USCGAUX
Comments:
January 25, 2009 03:45:13 (GMT Time)

Name:Jim Sirry Jr.
Email:jsirry42{at}yahoo.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Roanoke VA
Comments:Nice to learn about your career
January 23, 2009 01:36:03 (GMT Time)

Name:Rachel Simmons
Email:etgirl{at}mac.com
HomePage:http://
Where are
you from:
USCGC Maple (WLB-207)
Comments:Thanks for keeping me motivated in boot camp. (Hotel-145) I am currently the ET1 on board CGC Maple in Sitka, AK.
January 18, 2009 23:19:38 (GMT Time)

Name:Ragsdale Forrest K.
Email:frags1{at}windstream.net
HomePage:http://
Where are
you from:
Dahlonega Ga
Comments:USCG 1980-1988 EM2 USCGC Dependable 210' Panama City Fl Remember way to many touch and goes at night as a look out. I was lucky and got to fly with you rotor heads around 40 flights got AC wings from a crew member wear them on my hat still today. Thanks for your service. If ever in North GA email me I live on a trout river with lots of fish to catch. SP, Forrest Ragsdale
January 8, 2009 04:20:54 (GMT Time)

Name:FELICIA
Email:Felicia{at}what-we-do.net
HomePage:http://
Where are
you from:
OHIO
Comments:HELLO SIR, IT SOUNDS LIKE YOU HAVE HAD A GREAT EXPERIENCE IN THE USCG! I ONLY HOPE THAT MINE WILL BE THE SAME. IT HASN'T STARTED OUT TO BAD. I AM STATIONED ST USCG STATION DESTIN FL. IT'S A BLAST!
December 27, 2008 12:32:11 (GMT Time)

Name:John J Nimmons EMC ret
Email:nimmons2007{at}yahoo.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Stratford Ca
Comments:Retired 20 yrs 75-95 Northwind, Eagle, Conifer. and then went active in 02-04 on USCGC Boutwell Made a lot of good friend along the way and had some good times also. Enjoyed your web site keep up the good work. Thanks John J Nimmons EMC ret
December 12, 2008 19:08:23 (GMT Time)

Name:Randy Walker
Email:swat114{at}yahoo.com
HomePage:http://
Where are
you from:
California
Comments:USCG Enlisted 1967-1971 Ser# 370-193 Boot Camp - Hotel 60 - Alameda, Calif. Company Commander - Neil Ruenzel Enjoyed checking out your web site. Thank you very much.
November 27, 2008 23:02:35 (GMT Time)

Name:Pat Williams
Email:ehb_Williams0663{at}damailbox.com
HomePage:http://www.none.com
Where are
you from:
Newton Centre
Comments:Cool site.
November 26, 2008 10:24:46 (GMT Time)

Name:Carole G.
Email:sclub8155{at}comcast.net
HomePage:http://
Where are
you from:
Port St. Lucie, Florida
Comments:Dear Sir, I have to tell you that being able to go through your website is a great pleasure. Our grand daughter ,as of today's date, is 1/2 through Cape May TRACEN and I follow that web site closely to enjoy the goings on there. We are so [proud of her and living close to the ocean we know how valued the Coast Guard is. The closest unit to us id  in FT. Pierce and been up there twice. The first time the men showed our  grand daughter throughout the base and answered all questions she had that confirmed what she wanted to aim for. This past July we went up for there open house and got on one of the ships and saw various events. Really good public PR. Now we wait till she graduates Nov. 14 from MIKE-180 and see where she will be stationed. She is from Ma. and we now reside in Florida and will not be able to attend the graduation for health reason BUT they do offer a DVD which we will get. Keep adding to the site please and would love it if you were able to get a MIKE-180 graduation picture as you h
October 20, 2008 13:47:04 (GMT Time)

Name:Erica
Email:Erica.M.Mason{at}uscg.mil
HomePage:http://
Where are
you from:
Comments:Hey Boss Man...Nice site. Good Game. I still need to give U a few HTML lessons so all of your pics come up good...lol
October 2, 2008 17:53:31 (GMT Time)

Name:Richard Hibbs
Email:code3medic4you{at}gmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Fairfield, Ca
Comments:Thanks for the information that you take the time to post on your website and thanks for taking the time to personally respond to my email questions.
September 28, 2008 15:20:41 (GMT Time)

Name:Tony Mercadal
Email:tmercadal{at}comcast.net
HomePage:http://
Where are
you from:
I knew you at CGAS Miami
Comments:I left the Guard in 1985. I was an AE2 in the Helo shop. I was also one of the aircrew that crashed in the Everglades. The other aircrew was Jerry Leonard. Seahaus (copilot) Odom (pilot). I remember your '53 Dodge truck. Do you remember me? The resident Cuban. email me if you do. Take it easy....Tony
September 14, 2008 02:37:53 (GMT Time)

Name:M. A. Pomilia
Email:mapom{at}citlink.net
HomePage:http://
Where are
you from:
Lake Havasu City, AZ
Comments:Did Dew line on WAGB 282 back in 57, have 2 patches I would like to contribute, but cannot find any valid address to send them to. Tony, USN/Ret
August 28, 2008 01:52:24 (GMT Time)

Name:Russell Maher, Jr.
Email:jean.maher{at}cox.net
HomePage:http://
Where are
you from:
Enfield, CT
Comments:You have had a full and varied career in the USCG and I can only imagine the stories you could tell about your time at CAPE MAY. A quick timeline for me: TRACEN Cape May - Station SO. Portland, ME- YN School, Groton, CT - CGC ESCANABA, NEW BEDFORD, MA - CG RECRUITING OFFICE, SPRINGFIELD, MA. By the way, How hard is it to attend recruit graduation if you don't have a family member graduating? Possible or not? Please let me know what you think.  Regards Russell.
August 7, 2008 15:28:32 (GMT Time)

Name:Justin Hart
Email:ozziee{at}gmail.com
HomePage:
Where are
you from:
Miami, Florida
Comments:I ship out august 12th this page has shown me a good bit of things to look forward too! I will let you know how It goes once i get a chance to comment again
August 6, 2008 06:42:41 (GMT Time)

Name:Wayne Chapin
Email:thecowboywayne{at}yahoo.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Seattle, WA
Comments:Tango-151. You whipped me into shape Chief! You still have all my respect.
June 14, 2008 18:36:48 (GMT Time)

Name: Jeannie Lassez
Email:cielrougelesoir@mac.com
HomePage: http://
Where are
you from:
Paris, France
Comments:
Hello,
I am the mother of a recruit going through the CG training right now at Cape May! He is in his second/third week right now. Of course, being so far away from him and not having any news yet, I have been looking at blogs & sites on the Coast Guard, on training, etc! Sounds tough!!
Anyway, I stumbled upon your site, and just wanted to tell you that I enjoyed it very much! Coming from Miami myself, originally, and growing up there, I enjoyed your stories about my home town!!
Anyway, I'll be flying over (I live in Paris) to Cape May for my son's graduation on the 16th of May, and I can tell you that I'll be ONE PROUD MOM if there ever was one! I think the Coast Guard will be so great for my son!

Thanks for your great site, and I particularly enjoyed the photos!

Sincerely,
Jeannie Lassez
(proud mother of SR Graham Smith !!!)
April 12, 2008 14:10 (GMT Time)

Name:Alvin Stevenson
Email:varmit327{at}peak.org
HomePage:http://
Where are
you from:
May 21 1961 Bravo 35
Comments:Served two years USCG White Holly, great duty USCGC Lantana, Owensboro Kentucky. Then Wake Island for one year. Served May 1961- July 1965
April 5, 2008 13:27:33 (GMT Time)

Name:Pat Williams
Email:ym_Williams5236{at}damailbox.com
HomePage:http://www.none.com
Where are
you from:
Newton Centre
Comments:cool site
April 4, 2008 06:07:33 (GMT Time)

Name:mike radaelli
Email:mradalli{at}nycap.rr.com
HomePage:http://
Where are
you from:
troy,new york
Comments:Serve 1/65-1/69 Boot camp Alameda KILO 40 Northwind 4/65 2/67 Point Franklin Seattle, Cape May 2/67 1/69 Made CS2 in Nov.68 (Should of never got out) 4 of the best years!!!
March 25, 2008 21:03:53 (GMT Time)

Name:John Lawson
Email:lawsonj99{at}msn.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Seattle, living in Portland, or now...
Comments:enjoyed your site...was a RM2 on the Northwind, many years ago...pulled 3(?) artic west and 2 deepfreezes...saw some sites/places I thought I'd never see...many fond memories...thanks !!
March 8, 2008 20:02:44 (GMT Time)

Name:Bruce Brightman
Email:mkcbeb{at}yahoo.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Newport News VA
Comments:I am a MKC retired in 2003
January 30, 2008 15:58:18 (GMT Time)

Name:Shawn Springer
Email:springeruscg{at}aol.com
HomePage:http://
Where are
you from:
C-160
Comments:Just trying to find some shipmates I went through Boot camp with or even the CC's
January 18, 2008 15:30:59 (GMT Time)

Name:Preston Wells
Email:70shovelhead{at}comcast.net
HomePage:www.oldengines.zoomshare.com
Where are
you from:
St Cloud FL
Comments:We enjoyed our visit to Cape May Dec 27-29 2007. Our son SA Wells G. P. graduated and is currently in Yorktown at BM-A school. Keep up the good work. "Coastie" Dad-Preston Wells
January 16, 2008 15:12:42 (GMT Time)
Name:Louis J Gatto
Email:uscgcwo2ret{at}earthlink.net
HomePage:http://
Where are
you from:
Winter Springs Fl
Comments:I enjoyed the photo's and other Coast Guard info
September 18, 2007 16:28:44 (GMT Time)

Name:Jere "Buddie" Clark
Email:orangestang{at}policeone.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Nashville, TN.
Comments:Attended Boot Camp in July / August 1980 Whiskey & X-Ray 107 (Band Company) Also PS "A" School in Yorktown Sept-Dec. 1980. MSO Nashville as well...Looking to connect with old shipmates !!! Any suggestions??? Thanks Jere
August 4, 2007 03:01:55 (GMT Time)

Name:Marc Blecman
Email:mrajz{at}yahoo.com
HomePage:
Where are
you from:
jersey..
Comments:Hello. I was one of your recruits when you were breaking in with YN1 Pace. (we won't go there..) it was Jan 92 (delta 138 I think. it was too long ago.. Just a quick update. I am an ET. made Chief in '04 and supposed to make ELC next year... I hope fair winds and following seas have followed you into retirement. I still remember you bagging the trash can and waking us up on your last day with us. (I still won't tell...) Marc..
June 21, 2007 23:55:43 (GMT Time)

Name:Brian Porter
Email:drkjedi424{at}aol.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Dover De
Comments:Looking to get up w/ my old friend Guy Rush. Last I heard he was stationed in Atlantic City as a D. I. and was possibly moving on to Kodiak, AK--any info?
June 21, 2007 14:16:27 (GMT Time)

Name:Steve Luedecke, EM2
Email:luedecke03{at}verizon.net
HomePage:http://
Where are
you from:
currently stationed in Boston
Comments:
May 22, 2007 23:57:43 (GMT Time)

Name:Stephen W. McFarland
Email:stephen.mcfarland.ctr{at}maxwell.af.mil
HomePage:http://
Where are
you from:
Alpha 108 (1976)
Comments:Came into the USCGR in 1976. Went to boot the summer of my junior year of high school. Went to RM A school after graduating high school then went active. Stationed on the USCGC Northwind. Met her in Sault Ste Marie, MI during her deployment to the lakes after the Mackinaw went aground. Went on one Deep Freeze and an Arctic West. Then went to CG Group Ohio River. Got out in 1983. Worst decision of my life. Retired from the Air Force reserve in 2005 but always consider myself a Coastie. Semper Paratus!
May 18, 2007 19:36:13 (GMT Time)

Name:Jennifer Andrew
Email:jennifer.j.andrew{at}uscg.mil
HomePage:http://
Where are
you from:
San Antonio, TX
Comments:Thanks for being my CC.
April 24, 2007 12:47:10 (GMT Time)

Name:George Bigbee
Email:bigsteel3{at}earthlink.net
HomePage:http://
Where are
you from:
Gaston, South Carolina
Comments:Cape May 1963-Quebec 53 CGC Smilax, New Smyrna Beach, Florida CGC Chautauqua, Honolulu, Hawaii
March 3, 2007 04:47:41 (GMT Time)

Name:MK1 Daniel Barretto
Email:dmbarretto{at}comcast.net
HomePage:http://
Where are
you from:
Air Station San Francisco
Comments:Kilo 143, Recruit Oct 93 Sir, I arrived here after you retired, wished I could've met you again and thanked you for your leadership in my career, I just made the cut to make Chief and it's people like you that helped me do that and you were the first of the many who influenced me. Aloha Dan B
February 11, 2007 06:59:44 (GMT Time)

Name:Greg Nance
Email:nanzinmypanz{at}yahoo.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Raleigh NC
Comments:I was a Coastie from 1983 to 1993. Got out as an RM1. Served aboard the Westwind, Salvia, decommissioned  the CGC Northwind, Group Fort Macon NC.
February 1, 2007 18:49:20 (GMT Time

Name:Frenchy Thompson
Email:spcoastie{at}yahoo.com
HomePage:http://
Where are
you from:
TRACEN Cape May CC
Comments:Mr. Harding, I am the Line Handler on the right and am a CC now. I'm an AMT2 here at the TRACEN. EMCS BOOTH (ret.) and I were checking out your page. Semper Paratus!
January 18, 2007 20:45:07 (GMT Time)

Name:Todd Reed
Email:treed{at}westshore.edu
HomePage: http://
Where are
you from:
Ludington, Michigan
Comments: As a CG reservist who served for 33 years, I am very impressed by your site. It helps keep me in the Guard even though I'm now retired. Keep up the good work!
December 6, 2006 20:39:28 (GMT Time)

Name:Chris Capobianco
Email:chriscapo9{at}aol.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Philadelphia Pa
Comments:Mr Harding , Are you around? , I been trying to get in touch with you for quite some time , I was in victor 144 chriscapo9@aol.com
November 29, 2006 04:09:14 (GMT Time

Name:Victor Ramirez
Email:vramirez79{at}bellsouth.net
HomePage:http://
Where are
you from:
Miami, FL
Comments:Your website has to be one of the most informative sites about the USCG that I have visited. I am a recruit headed to Cape May on 12/05/06. Can't wait!
November 19, 2006 19:09:49 (GMT Time)

Name:Chris Capobianco
Email:chriscapo9{at}aol.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Phila Pa
Comments:Hoping all Is well To a man that changed my life forever
November 4, 2006 06:28:16 (GMT Time)

Name:C. J. Berry
Email:cjberry9{at}comcast.net
HomePage:http://
Where are
you from:
Mobile, Al
Comments:I am a retired ADCM. I retired 2/1/72 here in Mobile. I was the first leading Chief of IBSEC, later POPDIV.
November 2, 2006 16:59:13 (GMT Time)

Name:Darrell J. Murray, BMCS USCG (Ret.)
Email: cgbilgerat {at}yahoo.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Montana
Comments:
October 18, 2006 18:58:00 (GMT Time)

Name:Andrew J
Email: ajones072{at}yahoo.com
HomePage:http://
Where are
you from:
VA
Comments:I LOVE THE US COAST GUARD.........I NEED MORE WEB PAGES
October 18, 2006 01:03:45 (GMT Time)

Name:TJ Jeune
Email: tj{at}zrrocks.com
HomePage: http://myspace.com/tjtheinformer
Where are
you from:
New York
Comments:L-144, Tried to hide from you. Made it about three weeks. You found me and spent the next 5 making up for lost time.
September 13, 2006 01:44:12 (GMT Time)

Name:Amity Hutchins
Email: amityhh{at}hotmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
New Orleans
Comments:I'm thinking of joining the U.S. Coast Guard. Your website was educational and the pictures were heplful too. I haven't spoken with a recruiter, but I'm giving it some serious thought. Thanks for the info.
September 8, 2006 20:53:17 (GMT Time)

ame:Joshua Blocker
Email: citadelmaritime{at}msn.com or Joshua.N.Blocker@uscg.mil
HomePage:http://
Where are
you from:
Crofton, Maryland
Comments:Congrats on the retirement Mike! LT Joshua Blocker, USCG Sector Baltimore (formerly Seaman Recruit, T-151)
August 28, 2006 19:09:20 (GMT Time)

Name:Justin W. Dennis
Email: jud.dennis{at}iwireless.com
HomePage:http://
Where are
you from:
fairfax, iow
Comments:1974 to 1978, RM3 served on USCGC Northwind
August 25, 2006 18:31:13 (GMT Time)

Name:Robert Daraio
Email: daraio{at}lycos.com
HomePage: http://www.ratlines.com
Where are
you from:
FL67 D1SR USCG Aux, Ossining, N.Y.
Comments:Great site! Sounds like you've had a wonderful life and family in the Coast Guard. Good stuff. Bob D
August 23, 2006 18:28:06 (GMT Time)

Name:Darren Dowie
Email: d3d17{at}hotmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
England
Comments:Just Graduated from U.S. Coast Guard boot camp! Nice web site!
August 5, 2006 23:57:03 (GMT Time)

Name:Keith Schreck
Email: ksch04{at}lycos.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Michigan
Comments:Thanks for the site. Many good memories of Cape May. Member of Bravo 95, November 1975.
July 20, 2006 16:16:03 (GMT Time)

Name:Chris Capobianco
Email: chriscapo9{at}aol.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Phila PA
Comments:Mr Harding you were my CC ..Victor 144 , I been trying to get in touch with you , called, emailed Wrote a letter , are you still around??
June 3, 2006 02:01:49 (GMT Time)

Name:Robert Cain
Email: rcain{at}knology.net
HomePage: http://
Where are
you from:
USCG Air Station Clearwater
Comments:Mr. Harding, My name is Robert Cain. I am an AMT2 stationed at A/S Clearwater. Just wanted to say I toured your web page. Lots of cool pictures and stories. I was in your last company at Cape May, O-152. Something I
May 25, 2006 16:09:27 (GMT Time)

Name:Paul LeClair
Email: pleclair3391@bellsouth.net
HomePage: http://
Where are
you from:
Greensboro, NC
Comments:I Was stationed on the Northwind from 1984-87. And then at Yorktown, VA. I really enjoyed this sight. The photos of the Icebreakers brought back great memories. Take care of yourself and Smooth Sailing.
March 26, 2006 06:22:38 (GMT Time)

Name:Lisa Davis
Email: four_d_farm@otelco.net
HomePage: http://
Where are
you from:
Alabama
Comments:My son just began boot camp on 3-21-06. Just surfing the web in search of anything to help keep me connected to him...I know it is sad. He was so excited. Your site is great. Thanks for the info. Brandon's Mom
March 23, 2006 02:16:53 (GMT Time)

Name:CPO John P Smith
Email: lanna.smith@comcast.net
HomePage: http://
Where are
you from:
Wilmington NC
Comments:I enjoyed your web page. I hope you are enjoying your retirement. I'm making Warrant this summer and transferring to DC. Do you know a way I can get names of the people who were in my boot camp company from 1984? Thanks. John
March 14, 2006 19:53:39 (GMT Time)

Name:Frank
Email: NCC1700F@aol.com
HomePage: http://
Where are
you from:
Earth... or so my therapist tells me.
Comments:I'm retired AF and am developing curriculum for the CG. I found this site while researching for information. Thanks for a cool site on the CG. I'll pass it on the address. Again, thanks and Good Journeys!

Name:Jim Huntington
Email: treeman@mchsi.com
HomePage: http://
Where are
you from:
Effingham, IL
Comments:Hi There, Was on the USS Black DD-666 55/59 My Boot camp was AUG 17th to OCT, 19th 1955 CO. 440 Do you go back that Far. Jim Huntington GMSN 55/59
March 16, 2006 01:46:00 (GMT Time)

Name:Jack Piland
Email: jackhpiland@bellsouth.net
HomePage: http://
Where are
you from:
Bainbridge, GA.
Comments:I was in the Coast Guard from June 1962 till June 1966. I was first stationed on the Coast Guard Cutter ANDROSCOGGIN from 1962 till 1963.  my second and last station was at the new Coast Guard Air Station on Hunter Army Air Force base in Savannah GA. Commander Flessas and I were the first to be stationed on this new base. I have lots of fond memories of the Coast Guard many of which where created there at Savannah.
February 11, 2006 01:11:54 (GMT Time)

Name:Jeromy "Doc" Adams
Email: doc.adams@cox.com
Where are
you from:
Sierra-142 CD
Comments:I accidentally stumbled upon your retirement page from a link on military dot com. I was SR Jeromy Adams, Sierra 142 Ceremonial Detail Cape May, NJ June-August 1993 I do remember you in more detail than at times I would prefer.. (Kidding) In any event, my boot camp experience changed my life dramatically, almost instantly, and permanently. I was on track to be a real loser, or at best a slacker. Please do not ever forget that while those might be "fond memories" for you, for many of us, they were very pivotal moments in our lives. 2500 recruits is too many to remember us all, but rest assured we ALL remember you.... And now that it's over....They are fond memories. Best of luck in retirement, although I can't imagine that you're not up to something. I left boot camp for the Honor Guard in Alexandria, VA, then went on to QM A school and served in that capacity until December 1997, aboard USCGC Cowslip. After that, I decided to pursue my interests in the media in the civilian sector. About 6 months prior to the end of my enlistment, CGC Cowslip was struck in Dense fog by the M/V Everglade near the mouth of the Columbia River.... A very VERY large ship. I was on the plot. I never got scared, I did exactly what I was supposed to do, (Picked up the 1MC and warned everyone, then went to GE.) I don't say that to boast about an adventure, to which there is far more detail, but to emphasize once more, that the training and confidence that I gained in Boot Camp, set me up for success in the face of very real danger and chaos.

So from the bottom of my heart, and on behalf of my family, please accept my profound congratulations on your career accomplishments, the most monumental of which, in my opinion, was making a man of me.

Forever in your debt....

February 10, 2006 16:58:44 (GMT Time)

Name:Christopher Claviier
Email: C1csc2@aol.com
HomePage: http://
Where are
you from:
Delta-152
Comments:CWO Harding, My name is Clavier, Christopher, I'm sure you won't be able to remember me but you were my Lead Company Commander for Delta-152 the end of 1997. BM2 Molly and BM3 Rule were my other company commanders. I was just sitting here bored and searching online and did a search on the Coast Guard and found your website; very nice website by the way. I am now a DC2 stationed at Station St. Ignace, MI. Independent duty as the housing rep. After Boot Camp I was stationed on The Mellon for a year and nine months and then off to "A" school. After "A" school I was stationed at Group Air Station Atlantic City, NJ. Housing Division, that was around the end of 99-01. I got out after my first 4 years in 2001 and worked in the civilian sector for 2 years and as I said now back in Active Duty in MI. I'm about to transfer and start out on a totally new avenue, TACLET South Miami. Just wanted to say that your website is great and best wishes for you and your career and THANKS for getting me off on the left---right---left!!!
February 10, 2006 16:54:27 (GMT Time)

Name:Paddy Connor
Email: unoitsmetoo@aol.com
HomePage: http://
Where are
you from:
Comments: Hello Mike,  I was stationed with you at CG Air Station Miami. Do you still have the old Dodge pickup? I also remember you at CGAS Cape May and Recruit Training there. Anyway you may remember me by AD1 Paddy Connor. I was the South Jersey Recruiter, stationed Atlantic City Boat Station. I now live in Mechanicsburg Pa. Well I just wanted to say GOOD LUCK in your retirement.
February 10, 2006 16:51:11 (GMT Time)

Name:Jerry Chapman
Email: Jerry.Chapman@uscg.mil
HomePage: http://
Where are
you from:
Quebec-139
Comments:Mr Harding, Found your website in a Coast Guard search brought back memories! Where are the pictures of your first recruit class.MINE? I believe it was Quebec-139? Correct? Anyway just ribbing you, I am back in Atlantic City after a POPDIV tour! I am #2 on AMTC list, thanks for the Professional Development you gave me in Cape May! God Bless you also, AMT1 Jerry Chapman.
February 10, 2006 16:46:30 (GMT Time)
Name:Dave Vanik
Email: vanik309@hotmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Medina, OH
Comments:Graduate of TRACEN Cape May. Uniform 168
February 8, 2006 23:49:37 (GMT Time)

Name:David Hughes
Email: dch01@insightbb.com
HomePage:http://
Where are
you from:
RidgeFarm, Illinois
Comments:I am a 10 yr veteran and proud of it. I was an SK for the better part of it. Great website! Thanks and God Bless. Semper Paratus!!
January 29, 2006 06:26:11 (GMT Time)

Name:Jerry Burns
Email: jerjeanburns@peoplepc.com
HomePage: http://
Where are
you from:
Cincinnati( Reading) Ohio
Comments:I enjoy all I can find about the Coast Guard. I have license plates of Ohio with the USCG emblem and statement of Coast Guard on both cars--love to tell the world of the Coast Guard and its accomplishments. I was in Recruit company Mike 16 in Cape May---Jan 1953 thru the 1st week of April... then in reserves ( after 2 years in Alaska on USCGC White Holly( WAGL-543 ) from 1955 to 1960's
January 29, 2006 02:21:24 (GMT Time)

Name:Steve Wakefield
Email: SNWakefield@comcast.net
HomePage: 
Comments:Hi, Great website! The picture of the Boutwell in Alaska is awesome. I served as a gunners mate on her in 76 and 77 and made about 3 ALPATs on her, before being transferred to MSO Mobile, AL. The pic brought my wife to tears, cause she was always on pier 36, waiting for the 719, when it was home-ported in Seattle. I hate to be a stickler for details, but I cant help it in this case -- being an ex-GM. The picture of the Boutwell is labeled 2000, but shows it with a 5/38cal on the bow. I dont know exactly when the Boutwell went through her FRAM, but all the WHECs were finished by 1992, changing out the big 5 inchers for the sleek 80 rpm Mk75 76mm Oto Melara. Again, youve built a great website, the kind that makes me proud of my limited service in the USCG. Semper Paratus, Steve
November 20, 2005 03:44:22 (GMT Time)

Name:Jeffrey Seaton II
Email: seatonstaithes@comcast.net
HomePage: http://
Comments: CWO Harding 

  Recently, I came across news announcing your retirement and am writing to wish you well in your post-retirement endeavors.  Around 1995 I completed basic training at Cape May under your authority.  Thinking back, there were many things I hated about the training, but what I enjoyed most was marching past the rotorcraft while you identified the parts and explained the function of each part to us.  I joined the USCG after being told I would have a good chance at helicopter flight school.  After realizing this was not the case due to my imperfect vision, I left at first opportunity.  Despite this setback, I made many good friends out of the experiences from TRACEN Cape May and a few from my first duty station.

  After reading the bio listed on your website, I cant help but imagine you in the right seat of the R-22 as I attend commercial helicopter flight school next summer.  The relentless persistence and unforgiving pummeling I endured under your authority helped me get through college while supporting a family and has contributed to the realization of my dream of becoming a professional helicopter pilot. Thank You. Best Regards,   Jeffrey Seaton II

October 29, 2005 22:56:57 (GMT Time)

Name:FT3: Hekopian
Email: upgear_1974@yahoo.com
HomePage: http://
Where are
you from:
K-141
Comments: Howdy, if you know me,, send me an e-mail and we'll chat. I am a civilian now... WMEC 907 & WMEC 913 were my stations. 1992-1998.
September 18, 2005 00:18:51 (GMT Time)

Name:PhilCo126
Email: PhilCo126@yahoo.co.uk
HomePage: http://
Where are
you from:
Belgian coastline
Comments: Great USCG resource website ... Loved the videos ! Semper Paratus !
September 17, 2005 19:49:08 (GMT Time)

Name:Helen McDowall
Email: bhak@harbornet.com
HomePage: http://
Where are
you from:
Washington State
Comments: Wow, I really like this, just wish that there was a site where I could find the Chief who scared the life out of me 27 years ago, when I went though boot. BMC Dermandy, Romeo 101, 1978. Thanks for the fun, still serving, YN1 Reserve ISC Seattle
September 16, 2005 17:11:37 (GMT Time)

Name:Dan Mazza
Email: xlch@bellsouth.net
HomePage: http://
Where are
you from:
Orlando, FL
Comments:Hi Michael Just spent quite some time looking over your web site and I enjoyed it very much. I found it by doing a Goggle search looking for a picture of a HH52 (in red) and you came up among the first few listed. After looking over your bio I dont think we were ever in the same area but I served from 76-80 with most of that time in the Northwind and Polar Sea as a RM. Keep up the good work, I wish all my slides hadn't been lost or I would send you lots of great ice ops pictures. Take Care Dan
September 16, 2005 01:00:44 (GMT Time)

Name:Bryan Fisher
Email: Mariner719@yahoo.com
HomePage: http://
Where are
you from:
Orlando, Florida
Comments: Nice set of photos! Just one thing I noticed, though...the picture of BOUTWELL in Alaska is dated as 2000, but it's a Picture of the Pre-FRAM boat, which means it was probably taken prior to 1990. Best of luck to you! Bryan Fisher
September 15, 2005 17:49:00 (GMT Time)

Name:Paul Eldridge
Email: peldridge@aetnahhl.org
HomePage: http://
Where are
you from:
Newark, DE
Comments: First timer but impressed with the Quality of the site. I've been looking for the sheet music for 'SEMPER PARATUS' Fred's place showed the 1st page only. I am also a member of USCG AUX 5NR GO TEAM
September 12, 2005 20:28:56 (GMT Time)

Name:Steve Seybold
Email: sseybold@speakeasy.net
HomePage: http://mustangsurvival.com
Where are
you from:
Annapolis, MD
Comments: Mike, You're just as ugly as when we served together in Miami...seems we both managed to survive a CG Career! Drop me a line or call...410-263-3522 (Work) Steve
September 7, 2005 21:24:38 (GMT Time)

Name:Jean M Johnson
Email: jeanjrmyn@aol.com
Homepage: http://
Where are
you from:
Saint Petersburg, FL
Comments:I am friends with your wife, Kat. (she is a sweetheart). I found your website off Fred's place while looking for info on Coastie's who have been displaced fm NOLA. CWO Ron Bandy, USCG Retired and SK Clarence "Bug" Henshaw, USCG Ret. Please give Kat a hug from Jean and Chaka, she will smile. I was a graduate of Charlie 92, Cape May. CC Wilson. Oct 7-Dec 1974...
September 7, 2005 17:28:04 (GMT Time)

Name: AT1 Craig McCrodden Ret.
Email: bigmack@nc.rr.com
HomePage: http://
Where are
you from:
Raleigh, North Carolina
Comments: Good web site. I retired in 93 and now work in the computer dept for the state of North Carolina Legislature.
August 27, 2005 00:41:09 (GMT Time)

Name:Jerry C. Leonard
Email: jerryjoyce2@mchsi.com
HomePage: http://
Where are
you from:
ELIZABETH CITY NC
Comments:Hi Mike love your web page. Ron Wyborg says Hi  too.
August 20, 2005 00:21:18 (GMT Time)

Name:AECM Darryld Lowen USCG (ret)
Email: cgmcpo@yahoo.com
HomePage: http://
Where are
you from:
Las Cruces NM
Comments: Fabulous Web Page. Started Aviation School in E. City, there 9 years then they forced me to retire b/c of age. Boot Camp Company 1 at Manhattan Beach, Brooklyn 1943, Retired 1986.
August 19, 2005 04:15:36 (GMT Time)

Name:AECM Darryld Lowen USCG (ret)
Email: cgmcpo@yahoo.com
HomePage: http://
Where are
you from:
Las Cruces NM
Comments: Fabulous Web Page. Haven't checked everything out as yet, but will right after signing in.
August 19, 2005 04:11:10 (GMT Time)

Name:Chuck Hawken
Email: chawkrio@adelphia.net
HomePage: http://
Where are
you from:
Florida
Comments:Was in M60 at Cape May, went to Groton for YN school and then to the 13th District.. Spent 3 years on CGC Winona, including 10 months off Vietnam. Great website!!
August 12, 2005 14:15:19 (GMT Time)

Name:Andy Bettencourt
Email: abettencourt@usss.dhs.gov
HomePage: http://
Where are
you from:
Monterey, CA
Comments: Retired Coasty now with the Secret Service. You have a nice site that complements Fred's Place well.
August 3, 2005 18:16:42 (GMT Time)

Name:Bryan Wallace, MK2
Email: bwallace@d11.uscg.mil
HomePage: 
Where are
you from:
MN
Comments:I was in your company T-151. I am now stationed on the CGC SEA OTTER which will be in San Diego after we accept it and sail it from Bollinger shipyards in Lockport, LA through the panama canal to San Diego.
June 30, 2005 14:35:35 (GMT Time)

Name:Joe VanHouten
Email: rm2531@yahoo.com
HomePage: http://
Where are
you from:
Living in Kansas now
Comments:Hey Mike what a blast from the past, you got a great web page keep up the good work, former ASM2 VanHouten
June 26, 2005 02:55:13 (GMT Time)

Name:Melinda Smith-Williams
Email: erjary@yahoo.com
HomePage: http://
Where are
you from:
Maine
Comments:My son will graduate from boot camp June 17th I can't wait.. What a great opportunity this has been for him.
June 14, 2005 13:43:52 (GMT Time)

Name:Tanya Derby
Email: blooestblues@aol.com
HomePage: http://
Where are
you from:
Gilbert, Arizona
Comments:I was so thrilled to learn so much from your site about the Coast Guard. My boyfriend is a Company Commander there at Cape May, and I wanted to try and learn as much as I could about what he does. Your site, had me laughing, crying and even praying for the recruits on their arrivals. Thank you so much for your site. He has been in the CG for quite some years, was a recruiter now in Boot Camp. I'm so proud of him, the Coast Guard is his life, and its made a difference in mine over the past few months. Thanks again, Tanya Derby
June 10, 2005 19:45:28 (GMT Time)

Name:Terry Sare
Email: Terry.Sare@kentcounty.org
HomePage: http://
Where are
you from:
Grand Rapids, Michigan
Comments:I am from the old Guard, I really enjoyed browsing around. I was honored to be in P-88. Our Company was all from Michigan. Any picture or info on our guys? Grand Haven Michigan has a big Festival for the Coast Guard and they want to do a reunion Cruise, but we can't find any old addresses. Can you help? PaPa-88 was back in 1973 Aug 4 thru October. Thanks for any help.
June 8, 2005 19:17:57 (GMT Time)

Name:Gabriel Thompson DC1, USCG
Email: gathompson@mlca.uscg.mil
HomePage: http://
Where are
you from:
San Pedro, CA
Comments: Cool pictures. I'd like to see some more pictures of Coasties doing their jobs in Iraq and Bahrain. V/R

Name: Normand Ouellette
Email: difrenchy1@adelphia.net
HomePage: http://
Where are
you from:
Maine
Comments: Enlisted in 63 was in boot camp when Kennedy was shot, back then it was thirteen wks did 16 wks due to holidays. Stationed on CGC Yankton, Mt Desert lighthouse and SW harbor search and rescue. Got out in 67. Best four years of my life
May 21, 2005 22:17:16 (GMT Time)

Name:AST1 D. KEN KIEST
Email: dkiest1963@yahoo.com
HomePage: http://
Where are
you from:
AIR STATION CLEARWATER, FL.
Comments:I WILL BE STATIONED AT CAPE MAY IN JUNE, AS A NEW COMPANY COMMANDER.
April 27, 2005 18:22:29 (GMT Time)

Name:TRISTAN G
Email: LUCKYEDBOY66@YAHOO.COM
HomePage: http://
Where are
you from:
SOUTH ALABAMA
Comments: Great site. I couldn't watch some of your videos, and some I watched yesterday I cant watch today:(
April 10, 2005 02:36:58 (GMT Time)

Name:Roy Vander Putten
Email: royvp1076@aol.com
HomePage: http://
Where are
you from:
Appleton, WI now Jupiter, FL
Comments:I joined the CG in 11/52 and spent 3 years at CGAS SFO as an AL. Made several trips to the Pacific and Alaska on the R5D flying logistic support for LORAN stations. Saw great Garden Party locations like Attu and FFS. I am presently a Director of the Coast Guard Foundation and established a scholarship fund to CG White Hats.
April 6, 2005 14:03:39 (GMT Time)

Name:Jim Mofford
Email: whec722@cox.net
HomePage: http://
Where are
you from:
Echo 87 TRASUPCEN 1972
Comments: Nice site I do hope you guys realize the impact you have on people while you are a C/C Mine was a big bully Named BM1 ROWE If I knew then what I know now that big so-so would have been doing hard time in Leavenworth. So please be careful and remember integrity. His was totally lacking
March 27, 2005 01:49:27 (GMT Time)

Name:Bob Manning
Email: bobby.r.manning@navy.mil
HomePage: http://
Where are
you from:
Newport , North Carolina
Comments: Nice Web-site !! My father retired Coastie Aviator, last duty station was CGAS Detroit. Retired in 79, Flew 52s also. I'll turn him on to your site.
March 7, 2005 15:26:03 (GMT Time)

Name:Martin Krzywicki
Email: mgmimaging@comcast.net
HomePage: http://www.uscglightshipsailors.org
Where are
you from:
Saint Paul MN USA
Comments: Outstanding Website!  VERY Well Done!
February 25, 2005 19:42:40 (GMT Time)

Name:AETC Joseph "Bill" Adams
Email: jwadams@d11.uscg.mil
HomePage: http://
Where are
you from:
Active A/S San Diego
Comments:I was in San Francisco 87-89 on HH3Fs stationed with Curtis Oakes and Rindlisbacher (Now Master Chief) Hadn't seen their faces in years but did get some good words of wisdom from Curtis. I was created by BMC Nelson in  Romeo 119 in late 1984. Cool site!!!
February 24, 2005 21:54:41 (GMT Time)

Name:Samuel T.
Email: harlemeskimo@aol.com
HomePage: http://
Where are
you from:
N.Y.C
Comments: Thanks for reverting me in boot camp ten years ago, you better hope I never pull you over. Pulling your chain you were fair and a positive influence thanks, Sierra-145
February 20, 2005 18:17:53 (GMT Time)

Name:Marty Krzywicki
Email: webmaster@uscglightshipsailors.org
HomePage: http://www.uscglightshipsailors.org
Where are
you from:
Dog 24
Comments:You have what I would call a VERY WELL DONE web site!
February 14, 2005 17:28:45 (GMT Time)

Name:Phillip R. Dawalt, Jr.
Email: robertdawalt@sbcglobal.net
HomePage: http://
Where are
you from:
Marion In
Comments:My son is a Coastie BM2 on the Healy and is looking into future duty as a CC. I found this site to help him research the issue.
February 2, 2005 00:48:32 (GMT Time)

Name:Christopher Capobianco
Email: chriscapo9@aol.com
HomePage: http://
Where are
you from:
Inner city Philadelphia PA 19135
Comments: First and foremost I will start by saying I have not seen Mike Harding in at least 10 years now and yet at least once a day he crosses my mind .. This MAN truly changed my life and made me something that at the time I was struggling to be. A MAN !! I came from one of the roughest toughest inner city projects in zip code 19135 in Philadelphia, PA, Yet I was scared in boot camp. From day one I wanted to quit. Instead of letting me quit or giving up on me, Harding pushed me, at the time I had just lost my best friend to a shooting and my closest brother was dying of a rare form of cancer, yet I went in anyway ... I wanted out badly though. Real bad. I went and saw Chaplain SOTO, I asked RM2 Absher,  then I asked AM1 Harding. Let me quit, this is not for me. Harding looked at me and said NO. This MAN did to me in 8 weeks what school teachers and friends and even some parents couldn't do in 8 years !!!  I wanted badly some day to follow in his footsteps and be a CC but I was seriously injured doing Helicopter OPS one day
January 20, 2005 05:03:33 (GMT Time)


Name:Bort
Email: bort32@hotmail.com
HomePage: In The Garden Ministries
Where are
you from:
 
Comments: Great Site! Very informative. Be Blessed!
January 6, 2005 19:10:36 (GMT Time)


Name:AMT2 Koep, Blaise
Email: BKOEP@APOECITY.USCG.MIL
HomePage: http://
Where are
you from:
Elizabeth City, NC
Comments: Good Web Page. I enjoyed it.
December 22, 2004 01:06:49 (GMT Time)Name:Don S. Etheridge SCPO USCG (Retired)
Email: SCPODON@HOTMAIL.COM
HomePage: http://
Where are
you from:
Suffolk, VA.
Comments:A fun site Mike, keep up the good work.
December 19, 2004 01:45:28 (GMT Time)


Name:Bobby G. Hall
Email: owascowpg39@earthlink.net
HomePage: http://
Where are
you from:
Sophia, N.C.
Comments: Boot Camp at Cape May 1958 Lewes Life Boat Station. Del.-1958-1959 MM School Great Lakes -1959 USCGC OWASCO Jan-60 until Apr-62 when I made MM2
December 14, 2004 16:04:24 (GMT Time)Name:Phil Litherland
Email: cdrphil1097@comcast.net
HomePage: http://
Where are
you from:
Valparaiso, IN
Comments:I enjoyed your site and am glad you make things like this available to those of us who are retired. I am working on a second career and am glad not to be recalled at all hours anymore. Keep up the good work and have a good holiday.  Do you know where I can get an photo of USCGC TAHOMA with a NY city background? I served on TAHOMA as EO in the late 80s and early 90's. I wanted to get a copy for my USCG corner. I appreciate any help you could give me...CDR Phil
December 5, 2004 01:01:14 (GMT Time)Name: Douglas E. Monroe
Email: mugdonroe@pacbell.net
HomePage: http://www.rleeermey.org/
Where are
you from:
Alhambra, California, USA
Comments: Fantastic website for a Coastie Mike...and I should know...I was one! AM3 D.E. Monroe 1975-1979
December 1, 2004 06:12:23 (GMT Time)Name:Art Pease
Email: aanddpease@comcast.net
HomePage: http://
Where are
you from:
Levittown, Pennsylvania
Comments: Enjoyed surfing your site. I will dig deeper into it at another time. Hope to be able to find men I might have served with during my stay 7/1970 to 1/1974. AD3 at Corpus Christi herding Goats (HU16As) and finished up at Cape May on the HH52As... Still in the Aviation field and owe this to the Coast Guard..
November 25, 2004 16:04:24 (GMT Time)Name:Gary E. Hodge
Email: gary_bonnie@uwcorp.net
HomePage: http://
Where are
you from:
Lake Wales, Florida
Comments: Very nice site and that's from a surface sailor.
November 13, 2004 21:28:43 (GMT Time)Name:AMT3 Michael Best
Email: AirDaleMike@aol.com
HomePage: http://
Where are
you from:
Air Station San Francisco
Comments:Mr. Harding, Nice job on the website! I have to say I'm impressed with the quality and quantity of info and pictures. Keep up the good work. Mike Best
November 12, 2004 22:31:46 (GMT Time)Name: George Warren
Email: lavarren@hotmail.com
HomePage: http://
Where are
you from:
Williamstown, New Jersey
Comments: I was stationed on the Cutter CHASE from 72 - 74 then the small boats in Boston.
October 31, 2004 01:28:51 (GMT Time)Name:Hamilton Morrison
Email: hamilton.morrison.ves@tcss.net
HomePage: http://
Where are
you from:
Sierra 70
Comments:I was at Cape May September through early December 1970. You are doing what I dreamed of from the first day of boot camp.  I stayed for 8 years, met a women who needed me at home every night. I wanted her to be happy so I put my own dream away, and became a school teacher. At least once a month I calculate where I would be had I stayed on. This would have been year 33. I am still healthy and think I would still be there if I hadn't met Miss Ruby.
October 28, 2004 20:08:19 (GMT Time)Name:Christine C. Schaefer
Email: Shafehair@aol.com
HomePage: http://
Where are
you from:
Quebec and Sierra 141
Comments: Thanks so much for the site! I feel as though I'm 18 again!!!!! Also, (always an ulterior motive) I am trying to round up some folks from Quebec and Sierra 141. Mostly AMT2 Blaise Koep, Walt Calenius, BM2 Heather Smith. If you have any info on these guys, I would love to hear it!!!! I went through basic with them, then discovered that I have some heart problems, and had an Honorable medical Discharge. We were all such a tight group, really like family, but have lost touch over the years, I'm sure that you know the drill, they were busy on Active duty, and I was busy at work, in college and raising 3 little ones and a big one (my husband, hee, hee)! Sorry that this is so long winded, I just thought, what better person to help me in my quest, than the guy with the great website!!! Thanks again for your years of service, for making great Coasties, and again for the site!!!! Take Care, Christine C. Schaefer
October 22, 2004 01:39:47 (GMT Time)Name:Irena Anderson (Bolinski)
Email: demiglace@comcast.net
HomePage: http://
Where are
you from:
Philadelphia, PA
Comments: Those sunglasses still look very debonair on you.
October 21, 2004 01:47:39 (GMT Time)Name:Johnathan Wingfield
Email: jdwingfie@hotmail.com
HomePage: http://
Where are
you from:
South Bend, Indiana
Comments:I am starting boot camp November 15. Thank You for the information!
October 20, 2004 20:54:17 (GMT Time)Name:SCPO Jeff Stauffer
Email: jstauffer@tracencapemay.uscg.mil
HomePage: http://
Where are
you from:
Cape May, NJ
October 2, 2004 15:08:17 (GMT Time)Name:n/a
Email: n/a
HomePage: http://
Where are
you from:
n/a
Comments:I was looking at your website just to see what kind of things my boyfriend had to go through, and I decided to complement you on the website. It's really good.
October 2, 2004 02:19:38 (GMT Time)Name:Bryan Hardy
Email:
HomePage:http://
Where are
you from:
CGAS Humboldt Bay
September 30, 2004 01:58:32 (GMT Time)Name:Eric Swanson
Email: eswanson@grumayport.uscg.mil
HomePage: http://
Where are
you from:
Originally: Oregon
Comments: Send me an address so I can send you a charge sheet? Nice Website by the way. Oh, I was in O-152.
September 29, 2004 12:41:40 (GMT Time)Name:Christine Caira Schaefer
Email: shafehair@aol.com
HomePage: http://
Where are
you from:
Newton, Ma
Comments:I am in debt to the USCG for making me an adult (well almost... tall order for me). I also learned the meaning of military bearing, and still have the biceps to prove it after 12 yrs!!!!
September 25, 2004 02:21:25 (GMT Time)Name:Jim Nikirk
Email: coastiejim97462@aol.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Oakland, Oregon
Comments:Was in Charlie Gulf from 1954 to 1984, came out as a YNCS.  Enjoyed your site and will be checking it about every 2 weeks.
September 21, 2004 22:44:11 (GMT Time)Name:Fred Morton USCG (Retired)
Email: fred.morton.b@Bayer.com
HomePage: http://
Where are
you from:
Rhode Island
Comments: Went through Cape May Boot camp in Feb.1965 in Hotel 57. Was transferred to the band under the direction of MU1 Barry Moorehead. Wonder where he went? From boot camp went to the CGC Eastwind WAGB279 out of Boston. Made 1 North Pole trip and 2 South Pole trips, and once around the world. Was disabled by a white out and the CG pensioned me off. It was the greatest education and experience being in the Coast Guard. To this day, all my shipmates keep in touch with each other and we meet as much as we can. Reunions every 2 years with mini reunions on the off years. Greatest bunch of friends you could ever ask for.
September 15, 2004 19:03:41 (GMT Time)Name:Bruce Guadiana
Email: backbay54@yahoo.com
HomePage: http://
Where are
you from:
Waterford Connecticut
Comments:My son was stationed on the USCG Cutter Seneca in Boston MA. He is now going to be at USCG Treasure Island SF - He is a 2nd class PO - OS...23 years and joined the CG in 1999...Take care....
September 15, 2004 14:12:42 (GMT Time)

Name:Paul Shutak
Email: pshutak@earthlink.net
HomePage: http://
Where are
you from:
New Milford, CT
Comments: Your site is awesome! My daughter Jackie (19) just enlisted in the CG and heads to boot camp 10/25/04. She departed on 07/15/04. Any suggestions, comments or tips? Your site has tons of info and great features. Please add me to your list. Thank you. Regards, Paul Shutak and Family New Milford, CT.
September 11, 2004 14:27:14 (GMT Time)

Name:Nowell Johnson
Email: njohnson@staduluth.uscg.mil
HomePage: http://
Where are
you from:
Station Duluth MN
Comments: Nice web site, cool pictures
September 11, 2004 00:19:42 (GMT Time)

Name:Jacques Velez-Balay
Email: jacques.velez-balay@na.amedd.army.mil
HomePage:http://
Where are
you from:
Sacramento. CA
Comments:Great website and very informative.
September 8, 2004 10:36:36 (GMT Time)

Name:Robert W. Watson
Email: rwwatsonsr@comcast.net
HomePage: http://
Where are
you from:
Feasterville , Pa
Comments: Served in the Coast Guard from July , 1965 to October, 1967 . Boot camp company Sierra-58 . Served on the USCGC WLB 307 ( EN3 ) on West PACs to Vietnam .
August 26, 2004 03:00:04 (GMT Time)

Name:James Winkle
Email: jmwinkle@hotmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Boston, Mass Currently Seattle, WA
Comments:I'm a plank owner on the Boutwell and I'm looking for more pictures. I was on Ocean Station CHARLIE when we logged a 58.5 degree roll. I have noticed from some pictures that they have installed S stabilizers.
August 24, 2004 06:07:16 (GMT Time)

Name:OS3 Samuel B. Cadle
Email: scadle@d11.uscg.mil
HomePage: http://www.uscg.mil/pacarea/boutwell
Where are
you from:
USCGC Boutwell, Originally - Vashon, WA
Comments:Good site, spent some time here looking for Boutwell stuff...
August 21, 2004 02:05:00 (GMT Time)

Name:Angus MacDonald
Email: bagpipes@tartanthistle.com
HomePage: http://www.tartanthistle.com
Where are
you from:
Seattle, WA.
Comments:Active from 1972 thru 1976. Did two patrols on USCGC Northwind WAGB 282. Went to AT School in North Carolina, finished duty at Air Station San Francisco.
August 20, 2004 03:56:03 (GMT Time)

Name:Lech E. Milewski
Email: lechanna@everestkc.net
HomePage:http://
Where are
you from:
Shawnee, Kansas
Comments:I was stationed on the Northwind for Operation Deep Freeze 1980. Great memories and a great picture!
August 17, 2004 02:35:22 (GMT Time)

Name:Brian Conway
Email: brianjconway@aol.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Valatie N.Y.
Comments:Great site BZ. ALPHA-60 recruit sends.
August 13, 2004 18:05:38 (GMT Time)

Name:ET (ex-FT)1 Edward Shank Jr
Email: eshank@cox.net
HomePage:http://
Where are
you from:
NESU/WAT Portsmouth
Comments:Graduate of Delta 144. Not sure how many of us are left in. Thought I would drop a hi.
August 10, 2004 19:40:46 (GMT Time)Name:John L Karmen
Email: karmen@verizon.net
HomePage:http://
Where are
you from:
Hampton, NH
Comments:Yankee-24 Sept.1974, Cape May; ST2 on Morgenthau (NY), and Hamilton (Boston). Now a FF/paramedic Hampton Fire. Served as John "Pelletier" and took my birth name back 10 years ago.
August 10, 2004 15:14:11 (GMT Time)Name:Jeff Fraley
Email: fraley@hardynet.com
HomePage:http://
Where are
you from:
West Virginia
Comments:Served from 1981-1988 on Buoy snatchers on the east coast. Always looking for sites and shipmates. Nice site, enjoyed the pics.
August 9, 2004 16:05:28 (GMT Time)Name:Ronny German
Email: rgerman@hawaii.rr.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Brooklyn, NY, But living in Hawaii.
Comments:You were my CC (India- 142, MAR-APR 1993). You left a great impression in me that has lasted my whole career, and will continue to motivate me. Thank you for your inspiration.
August 7, 2004 18:28:12 (GMT Time)Name:Warren Gaudreau Jr. CWO3 USCG (RET)
Email: warren.gaudreau@seaclam.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Rhode Island
Comments:Still trying to figure out civilian life after 12 years back in it.
August 7, 2004 14:45:02 (GMT Time)Name:Don Bodron
Email: don_bodron@yahoo.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Juneau, Alaska
Comments:Coast Guard retired ... enjoyed your site very much ... very enthusiastic and upbeat presentation ... Keep up the great work and I'll be back ... Thanks ...
August 6, 2004 20:59:04 (GMT Time)Name:Steve Young
Email: Twangdaddy2000@Yahoo.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Ashland Wi
Comments:Hey Chief, Love your site. I retired QMC in 92. I was on old CGC KUKUI, CGC RUSH, CGC MELLON, CGC POLAR SEA, AIRSTA KODIAK and FTG PH. I'm a pro guitarist banjoist. Semper Paratus!!! Steve
August 5, 2004 16:34:10 (GMT Time)


Name:Jim Tarr
Email: acrtech80@yahoo.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Retired MKC, 2001. Space Coast of Florida
Comments:Great site, lots of memories flooding back.
July 28, 2004 04:01:08 (GMT Time)

Name:Jose Hernandez
Email: goldminer@direcway.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Umpqua, Oregon
Comments:CC Cape May 1975-1978 BM1 Hernandez. Retired in 1990 BMC. Great site.
July 28, 2004 00:33:16 (GMT Time)

Name:Bob Burge, QMCM, Ret.
Email: mailbuoy@usa.com
HomePage:
Where are
you from:
McAllen, Texas
Comments: I was a Company Commander in Cape May, 1961 to 1965. Only the uniforms have changed.
July 27, 2004 23:41:26 (GMT Time)

Name:David C. Long
Email: mailbuoy74@comcast.net
HomePage:http://
Where are
you from:
NJ
Comments:Nice page. Echo 92 Cape May 1974 SS "A" now FS School 1975  CGC Dallas '75-'77 Base Gloucester, NJ '77-'78
July 27, 2004 18:03:29 (GMT Time)

Name:Steve Goyette AMT1 USCG
Email: sgoyette@arsc.uscg,mil
HomePage:http://
Where are
you from:
ARSC
Comments:Great job on the website, very impressive.
July 23, 2004 12:47:10 (GMT Time)

Name:Martin D. Castellanos
Email: MDCastella@aol.com
HomePage:n/a
Where are
you from:
Florida now...
Comments:Thanks for posting Nate's picture. Here's the trust fund info: The Nathan Bruckenthal Memorial Trust P.O. Box 398 Northport, NY 11768 Thanks again, - Martin D. Castellanos, Investigative Bureau Boca Raton Police Services Department -------------- Maritime Law Enforcement Instructor United States Coast Guard TACLET South An actor knows two important things -- to be honest in what he is doing and to be in touch with the audience. That's not bad advice for a politician either. President Ronald Reagan (1911 - 2004)
July 19, 2004 13:15:22 (GMT Time)

Name:Robert A. Poague Jr.
Email: culrap26@comcast.net
HomePage:http://
Where are
you from:
Seattle
Comments:Hello! Thought I'd drop a quick line to let you know I enjoyed your website...Stumbled upon it while looking up some stuff about my era with the USCG - was a radioman on WHECs from 1970 thru 1975 (regular 4 year enlistment, extended for a year while I made up my mind whether to reenlist)...Spent my time on the Winona (Port Angeles WA.), and the Klamath (Seattle WA.) which were both 255' Ocean Station vessels (OSN and OSV specifically). Just missed the Viet Nam deployment by the Winona, got on just after they got home. Finished my seagoing days on the Boutwell when it was home ported in Seattle. Nice ship! Finished my stint with the Coast Guard at Captain of the Port, Seattle (now known as Port Safety Station Seattle). Would have made it a career but my spouse had other ideas, so I got a job with the Federal Way Fire Department, where I am in my last year working as an Operations Division Battalion Chief. I still miss the good times I had with the Guard, and appreciate folks like you
July 15, 2004 13:33:04 (GMT Time)

Name:J. Gonzalez
Email:
HomePage:http://
Where are
you from:
Tango-151
Comments:Hello Chief, How you doing? Sorry for not writing before but I've been in and out of San Juan sailing the Caribbean. I haven't seen many people from Tango-151. There is people that I always hear about like El Amin who was on the cover of the Coast Guard Magazine. I heard about MK2 Craig and that is really sad. He was the one always pushing the company over the edge and making us laugh, keeping up our hopes. Let me tell you that I made 2nd class in three years and now I'm working on my sea time to make first, it hasn't been easy, but it is not supposed to be. Well, take care Chief and God bless you and your loved ones. J. Gonzalez
July 14, 2004 15:20:35 (GMT Time)

Name:Jon Blume
Email: jblume@d11.uscg.mil
HomePage:http://
Where are
you from:
Tango-151
Comments:Anyone from Tango 151, email me. Catch up on the past 6 yrs. SK2 Jon Blume
July 14, 2004 15:29:16 (GMT Time)

Name:Joseph P.. Putman
Email: marlin639@charter.net
HomePage:http://
Where are
you from:
Birmingham, Alabama
Comments:Nice site. Good pictures. Still exploring. I was doing a word search on "Nathan Bruckenthal", and found it. I augment STAPANSACOLA, and love working with these great kids. Currently undergoing Watch Stander training, and I also get underway from time to time. I discuss issues @ Military.com, screen name "MARLIN639". JPP, USCG Aux. Coosa River Flotilla 88-8CR, Bham, Al.
June 30, 2004 19:12:16 (GMT Time)

Name:D. Rangel
Email:
HomePage: http://
Where are
you from:
KILO-139
Comments:A former recruit in KILO-139 w/ Aviation Structural Mechanic First Class Harding & Radioman First Class Wilford, respectively --- and from 2000-2003 I trained 16 Companies (E-158 thru L-165). Proud to be a part of the CC Corps! Brace up Cape May-- I'll be back!!! //HS1 Rangel sends
June 28, 2004 20:13:42 (GMT Time)


Name:
William J. Ritter
Email: writter@cinci.rr.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Cincinnati
Comments:Served onboard the USCGC Boutwell and USCGC Edisto 1969-1973 Two Arctic trips and several winter ice breaking cruises of the Great Lakes. Great site.
June 22, 2004 20:37:49 (GMT Time)Name:SK3 Darrell Parkhill(USNR)
Email: darrellparkhill@yahoo.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Orlando, FL
Comments:Hey, Chief. Great content, excellent layout. Not a bad job...for a puddle pirate. Keep up the great job, and be safe...Fair winds and following seas.
June 16, 2004 01:07:27 (GMT Time)Name:Robert Summers
Email: rsummers@tiscom.uscg.mil
HomePage:http://
From:Indiana
Comments:Hey nice page you got here... I just graduated from TANGO-167... best decision of my life. Now I'm serving proudly in the CG Honor Guard for the next two years. Do you know where I could find a  page from my company? Thanks and  keep up the hard work ...R. Summers
June 6, 2004 15:11:14 (GMT Time)

Name:Jim Connell
Email: jconnell@maplecity.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Illinois
Comments:I also went to HH3f Airframe and Power-Train school in spring of '70. My grade was AM2. I was a SAR aircrew man in the 52 and H3. I also completed the H52 co-pilot syllabus and flew as co-pilot on extended searches. I was stationed at CGAS Brooklyn after "A" school from 10/69 to 2/73. We had three HU16's, three H3's and four 52's. The goats left in early '70. Keep up the good work. Coastie forever, Jim C.
May 18, 2004 16:46:39 (GMT Time)Name:FN Josh Joyner
Email: Deimos357@hotmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
North Carolina, stationed in Maryland
Comments:Nice page Mr. Harding
May 11, 2004 20:49:18 (GMT Time)Name:Inspired Teen
Email:n/a
HomePage:n/a
Where are
you from:
Michigan
Comments:I really want to be in the USCG when I grow up and I really like your website.
April 27, 2004 20:27:53 (GMT Time)Name:Dan Carleo
Email: dcarleo@yahoo.com
HomePage:http://
Where are
you from:
San Francisco
Comments:Nice work here, fun and educational
April 27, 2004 07:49:56 (GMT Time)Name:Matthew Campora
Email: CamporaMD@msn.com
HomePage:http://
Where are
you from:
KILO-141
Comments:My name is Matthew Campora and I was never in any of your companies however I remember you. I was in KILO 141 back in 1992 under Chief Fox. I am currently doing some research for a web site on my years in the Coast Guard. They were wonderful years. I would like to compliment you on your site. I am doing mine as a hobby and I am sure I will be taking my time on it. But I just wanted to say that you have helped thousands of young people understand what a better life by introducing them to the Coast Guard.
Good Luck with the rest of your career. 
April 19, 2004 19:02:27 (GMT Time)Name:Tom Groseclose
Email: Tom.Groseclose@alumni.usc.edu
HomePage:http://
Where are
you from:
Fountain Valley, CA
Comments:Beautiful photography. CGAS San Fran, AD3, 1968-71.
April 10, 2004 16:29:37 (GMT Time)
 


Name:
Lillian R. Pagan
Email: popagan@hotmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Blackwood, NJ
Comments:Loved the website, would like to know what is the age limit for the company commander school...
April 6, 2004 01:28:45 (GMT Time)Name:Michael A Bazurto
Email: mergingzeros@att.net
HomePage:http://
Where are
you from:
Whittier, CA (Just outside Los Angeles)
Comments:The United States Coast Guard holds by far and without question, the title of Noblemen of the Military. They are truly Service Men, not only prepared militarily but in humanitarian ways no one else come come close to. Bravo and God bless you all. Semper Paratus! Mike Bazurto
April 6, 2004 00:30:01 (GMT Time)Name:Ed Lee
Email: ELEE@MSSTSTMARY.USCG.MIL
HomePage:http://
Where are
you from:
Colombus, OH
Comments:Went through boot camp as a member of Delta-144.  I  injured myself about two weeks in, but you and the other CCs  saw to it that I graduated with the company. Just wanted to thank you, PO Infantino and PO Fields.
 
April 2, 2004 13:26:11 (GMT Time)


 
Name:Christine Twomley
Email: chris32677@aol.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Staten Island, NY
Comments:I have enjoyed viewing your web site. My son is about to graduate from Cape May On Apr 2, 2004.Can't wait to see him your pages have enlightened me as to what to expect from that day. we are so proud of him...and know that this was an excellent decision he made. Thank you, Christine Twomley

 

March 21, 2004 19:07:08 (GMT Time)Name: agu
Email: mumu@maganum.com
HomePage: http://www.maganum.com
 
Comments:  Nice Images. Great Web Site...Keep up the good work! Very informative!
March 19, 2004 10:42:07 (GMT Time)Name:Ray O'Dell
Email: ro'dell@atc.uscg.mil
HomePage: http://
Where are
you from:
Comments: Hi Mr. Harding! I just found out your a Mr. now. Congrats!!! I finally made first. I also found your CC website.. Nice Job! I was excited to see that CC school was accredited now. I just declared a major with Excelsior U. and it happens to be in Psychology. What a coincidence.. The message said though, that it applied to people who went to CC school since Jan 1994.. I was in Bob Andersons class and I believe it was the 2nd Class to ever go through. I can't remember our grad date but I think It was around that time. Do you know if that class counts?? I hope so! I could really use some upper level credits. Well, I am on night shift at ATC in the 65 shop now. Actually I am POPDIV and got back from the Antarctica trip in April. What are you doing these days?? Take care! Odie
March 16, 2004 22:57:56 (GMT Time)Name:LT Kin Szeto
Email: kszeto@d14.uscg.mil
HomePage:http://
Where are
you from:
Comments:Good morning CWO Harding, Were you a Company Commander in Cape May in 1993? I was a SR then in S-142. I happened to come across your name looking in the Global email address book. v/r, LT Kin P. Szeto
March 16, 2004 22:54:17 (GMT Time)Name:Corey Koura
Email: ckoura@cgrc.uscg.mil
HomePage:http://
Where are
you from:
O-140
Comments:Mr. Harding I was surfing the internet for TRACEN Cape May web site and came across your web site, I could not believe when I saw 0-140 boot camp photo. I believe there is only myself and a reservist still in the Coast Guard from the company. Then to find out you are still active duty. It has brought back to many memories.
March 16, 2004 22:50:39 (GMT Time)Name:George [Sheridan] Boyle
Email: gboyle@MSOTampa.uscg.mil
HomePage:http://
Where are
you from:
Miami Air Station
Comments:I was stationed with you back then.. I was AD2 George Sheridan (my step father adopted me and my three younger brothers had our last name changed to Boyle). I was just talking with a new LTJG here that was prior enlisted. You were his Company Commander [CC] in Cape May (Victor 144). We were talking about funny USCG moments and he mentioned his CC in boot camp asked him "Are you retarded". I asked him who his CC was and said AM1 Mike Harding. I said damn I think I know that guy...So that's how we got here...How's it going?

George Boyle LCDR, U.S. Coast Guard

March 16, 2004 22:48:45 (GMT Time)
 
 
Name:Jaime Young AVT1
Email: JPYoung@d11.uscg.mil
HomePage:http://
Where are
you from:
Hotel-141
Comments:Hey Mr. Harding, AVT1 Jaime Young here. I was a member of Hotel 141 with you as my CC and RD3 Stauffer as your assistant CC. I happened upon your www.military.com group today and joined so I thought I would drop you a line to say hello. I hope that your voice has recovered from having to yell the word 'knucklehead' so many times. I don't know if you remember our company or not but a couple of incidents that might come to mind to remind you of the company were when the Squad Leader from our sister company broke into your office late one night and taped a note to your television inquiring as to the origins of a black eye you had for a few days. If I remember right you had the guy running around the regiment barging into other CC's offices yelling 'I am nosey nosey nosey'. The entire company got a good laugh out of that one. You never did say where the black eye came from but I don't think that guy ever asked again. If you get a minute or two and are so inclined drop me a line back.

v/r  Jamie Young

March 16, 2004 17:52:37 (GMT Time)
 
 
Name:Micheal Whitehead
Email: bosconypd1@yahoo.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Comments:CWO Harding, What would you say to someone who was in limbo about going back into the Navy or enlisting in the Coast Guard? I was in the Navy and I got a Medical Discharge. I just recently got my request to have my Re-Entry Code changed. I am now allowed to re-enter the military. I know I want to save lives and eventually be a Police Officer. I have been an EMT-Basic with IN, KY, and National Registry certifications for almost a year now. If I were to go into the Coast Guard, I would want to do either MLE, SAR, or Rescue Swimmer. If I go back into the Navy, I would want to do either SP (MAA) or Corpsman. What advice could you offer? Could you put me in contact with someone who is in the Coast Guard in either MLE, SAR or who is a Rescue Swimmer? I would really appreciate your feedback and opinion. Yours Very Respectfully, Former SN Micheal Whitehead-USN Honor, Courage Commitment "That Others May Live"
March 16, 2004 17:44:12 (GMT Time)
 
 
Name:Linwood
Email: JSEALEYGKM@aol.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Comments:Dear Sir: My name is Linwood I am a student at the University of North Carolina. My home town is Raleigh, NC . I am studying Psychology and criminal justice. I am interested in becoming a company commander in the US Coast Guard. More importantly, I am interested in training and teaching new recruits to become strong and positive coast guard men and women. I was going to be a teacher, but I chose to major in psychology. The reason is psychology can help me understand the human mind. In class, I learn how the mind can be conditioned / shaped. In all, I am interested and I would like to keep in contact with you. I hope you can provide some information in how to become a company commander. I need to know what to tell my recruiter about pursuing this career. I am joining the Coast Guard when I graduate from Pembroke. ( May. 2005) Please contact me
March 16, 2004 17:42:15 (GMT Time)
 
 
Name:Jim
Email: ecopermit@hotmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
YANKEE-148
Comments:Mr. Harding: I wanted to send you a personal email to thank you for taking the time to make your web site and the boot camp web site on www.military.com. I have been in the Coast Guard for the last 8 years (a graduate of Y-148 under the direction of Chief Alessi and AT1 Stiff) and my contract is set to expire. However, after reviewing your web site and the boot camp contents therein, I have been inspired to re-enlist. Your web sites are a great service to the people of the Coast Guard and it helps us all remember those great (and bad) days at Cape May. Most of all, it reminds me of reasons why I joined and inspires me to continue serving in the US Coast Guard. Thank you and keep expanding you site! Jim PS. I'd love it if you added a section to your web site with boot camp stories from the Company Commanders prospective AND, if you have any cadence lyrics you could post, that would be GREAT!
March 16, 2004 17:35:43 (GMT Time)
 
 
Name:LT Paul Costanzo
Email: costanzp@nsa.naples.navy.mil
HomePage:http://
Where are
you from:
India-142
Comments:CWO Harding, I was in your company back in 1993, I-142. I have since migrated to the Navy of all places. I am currently stationed in Naples, Italy. Just wanted to say thanks for kicking my ass into shape back in 93, without you I'd probably working at 7-11 pumping gas for the elderly. Congrats on making Warrant. LT Paul Costanzo
March 16, 2004 17:26:41 (GMT Time)
 
 
Name:Mike Haxton
Email: mlhaxton@cableone.net
Home Page: http://
Where are
you from:
currened and inspires me to continue serving in the US Coast Guard. Thank you and keep expanding you site! Jim PS. I'd love it if you added a section to your web site with boot camp stories from the Company Commanders prospective AND, if you have any cadence lyrics you could post, that would be GREAT!
March 16, 2004 17:35:43 (GMT Time)
 
 
Name:LT Paul Costanzo
Email: costanzp@nsa.naples.navy.mil
HomePage:http://
Where are
you from:
India-142
Comments:CWO Harding, I was in your company back in 1993, I-142. I have since migrated to the Navy of all places. I am currently stationed in Naples, Italy. Just wanted to say thanks for kicking my ass into shape back in 93, without you I'd probably working at 7-11 pumping gas for the elderly. Congrats on making Warrant. LT Paul Costanzo
March 16, 2004 17:26:41 (GMT Time)
 
 
Name:Mike Haxton
Email: mlhaxton@cableone.net
Home Page: http://
Where are
you from:
currently Biloxi Ms.
Comments: Hey Mike, Looks like your still having fun in the Coast Guard. I was the big guy in Public Works at Air Station Miami (air conditioning repair)1976-1979 enjoyed your web site. I would enjoy seeing any pictures of that time. Well keep up the good work! Mike
March 14, 2004 03:32:17 (GMT Time)
 
 
Name:Harry Blesy (SO2)
Email: n9cqx@emailchicago.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Cape May 1963
Comments:Looking for anyone who attended Fleet Sonar School, Key West, FL with me in 1963.
March 10, 2004 19:03:53 (GMT Time
 

Name:Richard Jenkins
Email: Rjenk94699@aol.com
HomePage:
Where are
you from:
B-123 SCD 1986
Comments:Raleigh, NC PS3
March 2, 2004 00:51:30 (GMT Time)Name:James Adam
Email: ecopermit@hotmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
NY
Comments:Great web site! Thank you for this service and please continue to expand your boot camp section! What are the Company Commander's stories? Why are they there? What Company Commanders day like? How many company's per year? etc!
March 2, 2004 00:12:19 (GMT Time)Name:BM2 Clint Williams
Email: gtbkr25@bellsouth.net
HomePage: http://
Where are
you from:
Baton Rouge, La
Comments: Nice Website!!
February 22, 2004 18:06:57 (GMT Time)Name:Michael Ellis
Email: MEllis@d11.uscg.mil
HomePage:http://
Where are
you from:
V-144
Comments:Mr. Harding, Good day Sir. I was in V-144 in July-Sep 1994. Yourself and RM2 Absher were the CC's. I just found your website and wanted to say hello. You will never know how much influence you had on my life. I remember vividly a lecture on "humility" that you gave me one day! Rest assured that I took your instructions to heart. Thank you. I've had a great career so far, and I'm only 10 yrs into it. I hope you're doing well. Take care and I hope to hear from you and any other V-144 shipmates. v/r, BM1 Michael J. Ellis Executive Petty Officer USCGC PETREL (WPB-87350)
February 11, 2004 03:10:44 (GMT Time)

 


Name:

SN Knute Klotz
Email: knutek3@yahoo.com
HomePage: http://
Where are
you from:
All over
Comments: Nice Coastie pictures..
January 31, 2004 23:26:59 (GMT Time)Name:ASMCS Gary Cox (Ret)
Email: gcanddc@hotmail.com
HomePage: http://
Where are
you from:
Elizabeth City, NC
Comments: Just browsing. Someone had told me you were at TRACEN Cape May. My son graduated there in 2002. Interesting site. Take care.
January 31, 2004 02:11:28 (GMT Time)Name:Webmaestro
Email:
HomePage: http://www.metropolis.com
Where are
you from:
Metropolis.com
Comments: Very nice and useful website. Please visit my website!!! :)

Name:SNOS RYAN BRADFORD
Email: rbradford@grubuffalo.uscg.mil
HomePage:http://
Where are
you from:
k-163
Comments:Just wanted to compliment you on a great website sir.
January 18, 2004 11:05:13 (GMT Time)Name:Nicholas Larimer
Email: nlarimer@pacnorwest.uscg.mil
HomePage:http://
Where are
you from:
Charleston SC
Comments:I WAS ONE OF YOUR BRATS, IN TANGO 151
January 14, 2004 20:10:41 (GMT Time)Name:Brian Sutton
Email: bsutton@carolina.rr.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Pennsylvania. now North Carolina
Comments:Stationed at Chetco river 88 to 91
January 12, 2004 21:09:28 (GMT Time)Name:Craig R. Kelsey
Email: ckelsey@socal.rr.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Orange County, California
Comments:Son: Kyle Kelsey entered recruit training Jan. 5, 2004...excellent site..
January 10, 2004 16:29:28 (GMT Time)Name:Robert L Marlett
Email: rltrains@cablespeed.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Born in Pennsylvania Now living in Maryland
Comments:Graduated Boot Camp in 1959 With Company Mike 39 Went from there to Atlantic City Life Boat Station, Barnegat Lightship. The Westwind and from there to the CGC Sauk a 110 ft Tug served eight years got out in 1967 enjoyed the entire 8 years
January 8, 2004 20:43:58 (GMT Time)Name:Jon House
Email: ceohouseproductions@msn.com
HomePage:NOAA.GOV
Where are
you from:
Little Rock, Arkansas
Comments:Ship to Cape May Feb. 3rd.
January 8, 2004 03:59:54 (GMT Time)Name:Bruce Etchison
Email: betchison@d11.uscg.mil
HomePage:http://
Where are
you from:
MLCPAC (kse)
Comments:You've done a lot of excellent work on this website. May I use some of your photos for articles, recruiting, etc. ? Bruce
January 5, 2004 15:11:48 (GMT Time)Name:Rick Spencer (CWO3)
Email: RSpencer_Spe@msn.com
HomePage:http://
Where are
you from:
North Bend, OR
Comments:Commanding Officer of Motor Lifeboat Station Umpqua/Siuslaw River
December 30, 2003 02:54:17 (GMT Time)Name:Roderick Carrier Sr.
Email: rcarrier@grandecom.net
HomePage: http://WIZARDPRODUCTIONSDJ.COM
Where are
you from:
Corpus Christi, Texas
Comments:What's Up Old man, my retirement is 19 march 2004. On Time! Wizard!
December 29, 2003 23:19:03 (GMT Time)Name:Ralph Malcolm
Email: ralph.malcolm@lmco.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Air Station Miami - 1979 and 1986
Comments:Sent an e-mail to the seethechief site! Rm
December 29, 2003 20:45:34 (GMT Time)

Name:Scott O'Dell
Email: zuuzuufish@yahoo.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Ava, Missouri
Comments:I was a member of Golf-149. We were allowed to sail the Eagle from England to the Azores. I agree it was a blast to sail. The best part was sitting on teak beach and watch the dolphins race the ship.
December 15, 2003 20:43:16 (GMT Time)Name:Lionel
Email: lionel.laporte@wanadoo.fr
HomePage:http://
Where are
you from:
France
Comments:Bonjour Michael . very good and informative web site !! I have emailed you at your  "Seethechief" address :(( Salut from France Lionel
December 14, 2003 12:36:45 (GMT Time)

Name:Mario Cima
Email: frankrizzo20@hotmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Juliet-165
Comments:Anybody from J-165? If there are any shipmates from J-165 write me. I had YN1 Davis and YN1 Washburn as CC's and can I tell you, dang they were mean and tough! But I thank them for every time I got my butt kicked because all the time I was pushing the deck, it paid off when I got to my first unit!
November 27, 2003 15:31:24 (GMT Time)
Name:Brooke Adams
Email: creanu26@yahoo.com
HomePage:
Where are
you from:
Pennsylvania
Comments:Hello, CWO Harding! I remember you from my Echo-147 days, and all those other companies I had the pleasure of being reverted to! LOL! I didn't graduate; I was discharged for failure to adjust to the military lifestyle. I don't have any regrets! It was an interesting experience! Hello and best wishes to all my ex-shipmates out there!
November 25, 2003 22:46:05 (GMT Time)Name:Amanda-Lindsey
Email: Maxfly17@aol.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Ct
Comments:My boyfriend is in unit Tango 166. and your web site has helped me to see what he has gone through.. Thank you for having such a wonderful website. Amanda
November 25, 2003 19:53:28 (GMT Time)
Name:Jeff Seaton
Email: JDLAURA@Hotmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
V-144 (Summer 94)
Comments:V-144 (Summer '94)Looking for the rest of us DAMN YANKEES. ALPHABET, where you at! CARROWAN (spelling?) forget your name again?? YBERRI, is that a Rolex on your wrist?!? I'm back West, drop me a line mates.

Name:Risha (England) Isom
Email: Isomfam@mchsi.com
HomePage:http://
Where are
you from:
LIMA-144
Comments:Hello Mr. Harding! Congratulations on your advancement! I was the company yeoman for Lima 144 and have to say that I regret not taking the opportunity to accept OCS that was offered to me in boot camp. However, my husband was enlisted and went through OCS last year and we're now in Pensacola as he trains to be a pilot! He probably was stationed with your wife at Alameda, we just left there in March. His name is Ensign  Donald Isom and was the ESO for ISC Alameda. There's another guy here from our company (Rob Stotz) who's training to be a pilot. Small world! Hope all is well and want you to know just how respected you were. Regards, Risha

Name:Anthony Loconte
Email: aloconte@adelphia.net
HomePage:http://
Where are
you from:
U-143 (S-143 & T-143)
Comments:Strange to call you that being the last time we spoke, you were a 1st class in 1993. Congratulations on your numerous advancements and promotions. Impressive career no doubt. I was in Uniform-143 (and before that S-143 and T-143), you were my Company Commander. Your web site is outstanding. Just wanted to take a second and pass that on. I appreciate all you did for me back in 93. I had been through 2 other companies for behavioral problems before landing in Uniform. Here I am almost 10 years later with a family, 3 kids and a career that always surprises me. You never gave up on me, and I owe you for that.

Name:LT Robert Mitchell
Email: RMitchell@comdt.uscg.mil
HomePage:http://
Where are
you from:
South Carolina
Comments:CWO Harding, this is great. I was in S 142, Graduated July 1993. You may not believe it but the live lessons and practical factors that you provided us in Boot Camp still remain stead-fast. The one memory that I still think back on is your method of getting me through "Swim Hold" Although you reverted me you also took time to personally assist me to my swimming hurdles. Look forward to seeing you again. Robert Mitchell

Name:Bob Nordhausen
Email: rwnordhausen@ucdavis.edu
HomePage:http://
Where are
you from:
Davis, California
Comments:Enjoyed your site! Great photos. The unknown ice breaker 11 is the Polar Star I believe, out of Seattle.

Name:Chuck Bratcher
Email: coasty_14@hotmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Louisville, KY
Comments:I served on the Northwind from 1985-1987. Made two north trips including the Musk-ox trip. I was a FA then....now MKC.


Name:Alfonso Martinez
Email:
HomePage:
Where are
you from:
Michigan
Comments:Pretty interesting site.

Name:PO Clarence Miller
Email: CMILLER@TCYORKTOWN.USCG.MIL
HomePage:http://
Where are
you from:
VIRGINIA
Comments:Great Website~! Inspired me to do one of my own.
September 27, 2003 19:22:21 (GMT Time)
Name:Charles Matthew Fletcher
Email: matthew@ratcliffpc.com
HomePage:
Where are
you from:
Florida
Comments:Was in M-163 November 2002. Looking for shipmates from that company.
September 18, 2003 04:12:29 (GMT Time)Name:Chris Darrow
Email: gprix2k@yahoo.com
HomePage: http://www.gprix2k.com
Where are
you from:
Sacramento, CA
Comments:Going to go to basic at Cape May on 30092003 see you then!
September 6, 2003 07:13:31 (GMT Time)Name:Adrienne Warren
Email: emtad82@hotmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Illinois originally, stationed in Boston, MA
Comments:
September 5, 2003 19:35:15 (GMT Time)Name:BM1 Lynn Fabbo
Email: ccreunion@yahoo.com
HomePage:http://
Where are
you from:
New Jersey
Comments:There will be a CC reunion at TRACEN Cape May in November 2003
September 2, 2003 14:57:12 (GMT Time)Name:CWO Steven Bolen
Email: sbolen@elcbalt.uscg.mil
HomePage:http://
Where are
you from:
ELC Baltimore
Comments:Cool website I was also a company commander
August 27, 2003 17:12:29 (GMT Time)Name:Barbara Gulluscio
Email: bklynblonde53@aol.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Brooklyn, New York
Comments:My granddaughter SR Koyle is in Cape May, NJ from June, 2003, graduating 9/5/03; please take good care of her. Thank you, GOD BLESS YOU ALLAAAAAAAAAAAAAAAAAA!
August 19, 2003 17:37:42 (GMT Time)Name:Craig K. Brady
Email: cbrady@earthlink.net
HomePage:http://
Where are
you from:
Orange County California
Comments:I enjoyed your site. Especially the TRACEN Cape May area. My youngest son is at TRACEN Cape May now. As you know, communication is minimal, so any connection helps. Thanks for developing such an informative site.
August 15, 2003 14:28:42 (GMT Time)Name:Jason H. Wasserman
Email: wassermanred@hotmail.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Fargo, ND
Comments:Great website. Not too much out there for Coast Guard vets and it's nice to see new stuff. Thanx!!!
August 11, 2003 18:24:48 (GMT Time)Name:Chris Humpal
Email: Chumpal@d11.uscg.mil
HomePage:http://
Where are
you from:
Omaha, NE
Comments:Awesome website sir! Keep it up! AN Humpal
July 25, 2003 00:27:36 (GMT Time)


Name:Jennifer (Woodbury) Baker
Email:
HomePage:http://
Where are
you from:
Victor-144
Comments:Hello, Things are going well for me, how about you? I was in your v144 company. I am now an ET2. I took a while to make petty officer because I got out as a seaman due to a baby. I came back in 2 1/2 years later. I am now on the Tahoma in Massachusetts. I like it...kinda. I have two years left on the boat. I hope it goes by quick Jennifer (Woodbury) Baker
June 23, 2003 15:26:21 (GMT Time)

Name:Marla Myers
Email: pvillepodunks2001@yahoo.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Pflugerville Texas
Comments:My daughter Chastity O'Donnell just joined the coast guard 4-21-03. she is in boot camp now. just writing to tell you take care of her......love her mother
April 26, 2003 21:28:04 (GMT Time)


 
Name:Jennifer M. Green
Email: cmjmtlg@yahoo.com
HomePage:http://
Where are
you from:
Port Orchard, WA
Comments:I went through basic in Sept. 1992, Co. H-141. This seems like a great place to meet up again w/old shipmates. We may not all remember each other's names, but how could anyone forget their CC's name!?
April 1, 2003 17:26:30 (GMT Time)Name:Grace Manno
Email: grm999@aol.com
HomePage: http://uscgtracen.com
Where are
you from:
Scottsdale, AZ
Comments:My son is currently attending boot camp at TRACEN. He is SR Naranjo, A.A., Company U-164.
March 24, 2003 04:07:56 (GMT Time)Name:Tom Groseclose
Email: skyhawk@earthlink.net
HomePage:http://
Where are
you from:
Southern California
Comments:Thank you for the page. Enjoyed the photos. CGAS San Fran 68-71. All the best.
March 1, 2003 06:16:30 (GMT Time)Name:Kat
Email: seethechiefswife@yahoo.com
HomePage: http://webpraise.50megs.com
Where are
you from:
Miami
Comments:Great Site!
February 21, 2003 20:40:21 (GMT Time)Name:Michael Harding
Email: SeeTheChief@Yahoo.com
HomePage: http://seethechief.50megs.com
Where are
you from:
USCG Air Station San Francisco
Comments:Enjoy this Web Site.
October 28, 2002 00:03:41 (GMT Time)  
v>